img

Еразъм+ мобилност в Лаборатория по клетъчна физиология на растенията, Гренобъл

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 17 – 21 април 2023 година,  гл. ас. д-р Петко Младенов от Агробиоинститут – София осъществи мобилност с цел обучение в Лаборатория по клетъчна физиология на растенията към комисариата по атомна енергетика на Франция.

Д-р Младенов се запозна с апаратурата и теоретичните основи на идентификацията и количествения анализ на посттранслационни модификации на протеини в лабораторията по Анализ на динамиката на протеома. По време на мобилността българския учен подготви проби от растения от видовете H. Rodopensis и R. Serbica, изследва качеството и количеството на изолираните белтъци и анализира трипсинизираните пептиди  на апарат за течна хроматография, свързан с масспектрометър.   


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.