img

Еразъм+ мобилност в Институт по растениевъдство и зеленчукопроизводство, Нови Сад

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 08 – 12 май 2023 година,  доц. д-р Дарина Димова доц. д-р Милка Димитрова-Донева от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по растениевъдство и зеленчукопроизводство, Нови Сад, Република Сърбия.

Българските учени се запознаха с дейността на института, като особено внимание беше отделено на селекцията при важните стопански култури. В селекционните лаборатории беше демонстрирана техника, с която се оронват класовите потомства и се зареждат касетите за сеитба на селекционни питомници. Бяха посетени полски опити свързани със селекция на зимен и пролетен ечемик. Бяха обсъдени добри практики за получаване на високи добиви и качествена продукция от житните култури. 

В лабораторията по биотехнологии учените от Институт по земеделие се запознаха с високо технологичното оборудване и анализите, които се извършват. Беше посетена и лабораторията по технологично качество на пшеницата, където се определят характеристики на брашното и качество на хляб.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.