img

Еразъм+ мобилност в Хумболдт Университет Берлин

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 20 – 24 ноември 2023 година, доц. д-р Иван Боевски и доц. д-р Ангел Саров от Институт по аграрна икономика - София осъществиха мобилност с цел обучение в  Хумболдт Университет Берлин, Германия .

На среща с ръководството на факултет „Икономика на земеделските кооперации“, българските учени се запознаха с новите учебни дисциплини в университета, ориентирани към актуалните проблеми на глобалното развитие. Бяха обсъдени възможности за съвместни изследователски проекти и партньорства за обучение на млади изследователи. В Института по селскостопански и градинарски науки бяха представени проблемните въпроси, свързани с регионалното развитие, социалното неравенство, продоволствената сигурност и изхранването на населението, по които институтът работи в момента. 

Учените от Института по аграрна икономика се запознаха и с междинните резултати от различни проекти -  за изследване устойчивостта на съвременните земеделски системи; за подобряване на храненето и доходите на местното население в два региона на Африка, чрез разработване на бизнес модели от млади предприемачи. Бяха организирани и срещи с фермери, по време на които бяха обсъдени въпроси, свързани с прилагането на новите европейски приоритети, отнасящи се до изпълнението на целите на кръговата икономика.  


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.