img

Еразъм+ мобилност в Център по аграрни изследвания, Мартонвашар

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 18 – 22 март 2024 година, гл. ас. д-р Теодора Ангелова, гл. ас. д-р Евгений Димитров и доц. д р Златина Ур от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществиха мобилност с цел обучение в Център по аграрни изследвания, Мартонвашар, Унгария.

В отдела за селекция на зърнени култури, гостите от България се запознаха с дейността на Центъра по аграрни изследвания и различните области на научни интереси. Бяха посетени Лаборатория по генетика и молекулярна биология и Лаборатория по фитопатология на растенията. В катедрата по Физиология на растенията бяха представени проучванията, свързани с влиянието на различни абиотични стресови фактори. От своя страна българските учени представиха дейността на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово. Беше посетен и Институт по лозарство и винарство към Католическия университет Естерхази Кароли където гостите от България се запознаха с анализите, извършвани в лабораториите и проектите, по които се работи. 



Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.