img

Еразъм+ мобилност в Аграрен университет, Атина

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 08 – 12 май 2023 година,  гл. ас. д-р Николай Нейков от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществи мобилност с цел обучение в Аграрен университет, Атина, Гърция.

Д-р Нейков се запозна с  методите и техниките по проучване, събиране, съхранение, характеризиране, управление и устойчиво използване на растителните генетични ресурси от ечемик и пшеница за нуждите на селекцията и семепроизводството в условията на променящ се климат.  По време на мобилността българският учен посети  опитното поле на университета, запозна се с производството на семена и сертифициране на сортове и дейностите по проучване и събиране на растителни генетични ресурси. 


... обучението ми в Аграрен университет – Атина допринесе за развитието ми, като научен работник“ - сподели д-р Нейков след завръщането си.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.