img

ИЗС "Образцов чифлик" е собственик на най-новия български сорт люцерна "Цвета"

28.10.2021

Най-новият български сорт люцерна Цвета”, признат със заповед на министъра на земеделието, храните и горите през март 2021 г., е собственост на Институт по земеделие и семезнание (ИЗС) Образцов чифлик” Русе. Сортът е синтетичен, създаден по метода поликрос от 9 родителски клона. Сорт Цвета” се отнася към традиционните трилистни сортове. Началото на селекционния процес започва през 2005 г. Естествената височина на растенията на сорт Цвета” през пролетта е средна до висока. Растенията са с изправен хабитус и формират стъбла, които са силно разклонени и добре облистени. Цветът на листата е зелен. Съцветието е синьо виолетово, до тъмно синьо виолетово. По съдържание на сухо вещество в зелената биомаса сортът превишава сорт Приста 3” с 1,3 – 1,5 процентни единици и превъзхожда стандарта с 8,5% по добив на суха маса.Масата на 1000 семена е от 1,9 g до 2,3 g. 


Сортът „Цвета” е устойчив на кореново и стъблено гниене с причинител Phytophtora sp. Сортът е създаден при специфичните почвено-климатични условия на Опитното поле на Института, за които са характерни екстремно ниски температури през зимата и много високи температури, съчетани с ниска почвена и въздушна влажност, през лятото. Това обуславя неговата широка екологична пластичност, висока жизненост на растенията и бързото и дружно подрастване на тревостоя напролет. Сортът е с голяма дълготрайност, което дава възможност посевите да се отглеждат в продължение на 4-5 и повече години, запазвайки своята добра гарнираност. В години с нормални валежи той формира по 4-5 откоса. По скалата за отчитане на есенната латентност Цвета” спадат към клас 5 (fail dormancy class 5) – средна есенна латентност. Няма специфични изисквания към условията на средата и може да се отглежда при неполивни условия по традиционната агротехника за люцерната.

гл. ас. д-р Диана Маринова, ас. д-р Илиана Иванова, ИЗС „Образцов чифлик”, Русе