img

Селскостопанска академия в тематична работна група към Министерски съвет за проект по програма на ЕС

07.07.2021

Тематичната работната група за разработване на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 е създадена с Постановление № 142/2019 във връзка с процеса на програмиране за Програмен период 2021-2027. Заповед № Р-101 на Министерски съвет от 1 юли т. г. определи поименния ѝ състав от ръководители на водещи ведомства, който ще разработи фактическия проект на страната ни за участие в Програмата. Сред тях са и Председателят на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов и неговият заместник проф. д-р Виолета Божанова

Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация е един от инструментите за изпълнение на обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите в полза на ускореното икономическо развитие на страната. Тя е отговор и на необходимостта от ускоряване на процесите на дигитализация на публичния сектор и изграждане на благоприятна цифрова среда, която осигурява висококачествен и сигурен обмен на информация между различните сфери на живот и засилване на ефектите от тяхното взаимодействие. Обвързването на процесите на цифровизация с инвестициите в научни изследвания и иновации създава изцяло нова среда за иновативно и интелигентно икономическо развитие и преодоляване на национални, териториални и междурегионални предизвикателства. Постигат се полезни взаимодействия и гъвкавост между различните направления в полза на икономическото и обществено възстановяване и развитие на страната, приоритетите на зеления и дигитален преход и кръговата икономика. 

Не на последно място и в контекста на Ковид-19 пандемията, Програмата е един от инструментите за изграждане на устойчиви системи на научните изследвания и иновациите и електронното управление за справяне с кризисни и извънредни ситуации и посрещане на глобалните предизвикателства. Програмата допринася за постигането на Цел на политика 1 „По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“.