img

ССА на научната конференция „Здрави растения – здрава храна

29.04.2021

Институти от структурата на Селскостопанска академия участваха активно в организираната от Центъра за оценка на риска по хранителната верига научна конференция „Здрави растения – здрава храна” с презентации и изводи от свои научни изследвания. Основни аспекти на събитието бяха употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) с оглед опазване на екосистемите, биоразнообразието и изграждане на устойчиво земеделие, замърсяването на почвите с химични замърсители и възможностите за очистването им чрез растения. 

На фокус бяха поставени настоящето и бъдещето на биологичното земеделие, както и създаването на нови устойчиви сортове култури. Климатичните промени и отворената търговия, като предпоставка за навлизане на нови вредители по растенията, ролята на горите за опазване на екосистемите и биоразнообразието и генетично модифицирани организми с нови възможности за подобряване здравето на растенията бяха сред другите аспекти на конференцията. На вниманието на присъстващите бяха и изследвания за нови вредители, нови методи за идентификация и мерки за предотвратяване навлизането им в Европа. Инвазивните чужди видове, като нарастваща заплаха за биологичното разнообразие в Европа и България, се открои като друг аспект в дневния ред на научния форум.

Асистент Димитър Велчев от Института по царевицата - гр. Кнежа към Селскостопанска академия е в научния колектив на представеното на конференцията „Лабораторно изпитване на биоинсектицид на основата на ентомопатогенната гъба beauveria bassiana (ascomycota: hypocreales) върху важни селскостопански вредители в България”. Целта на изследването е да се оцени ефективността на биоинсектицида Naturalis® (Beauveria bassiana, щам ATCC 74040) спрямо възрастни индивиди на сивия царевичен хоботник Tanymecus dilaticollis, обикновената житна пиявица Oulema melanopus и западния царевичен коренов червей Diabrotica virgifera virgifera. В допълнение биопродуктът е изпитан върху възрастни на инвазивната азиатска калинкаHarmoniaaxyridis. Naturalis® беше изпитан в шест концентрации (2.3 x 10- 2.3 x 107 конидии/ml) в петриеви блюда в три повторения на всеки от вариантите. Отговорите на изпитваните видове са показали зависимост от концентрацията на конидиалната суспензия и времето. Десет дни след третиране с гъбния препарат средната летална концентрация LC50 е от 2.0 x 10конидии/ml до 5.4 x 105 конидии/ml за различните видове. Naturalis® е най-ефективен срещу T. dilaticollis, причинявайки статистически значима по-висока смъртност при всички изпитани концентрации спрямо контролния вариант (дестилирана вода). При този вид средното летално време LT50 (време необходимо за да умрат 50% от опитните индивиди) варира от 37 дни (2.3 x 10конидии/ml) до 0.01 дни (14.4 мин) (2.3 x 10конидии/ml).

Гл. асистент д-р Евгения Вълчинова и доц. д-р Гергана Дешева от Института по Растителни Генетични Ресурси (ИРГР) – гр. Садово към Селскостопанска академия (ССА) представиха „Проучване на някои физични и химични показатели на зърното при образци ръж, съхранявани в Националната генбанка, която се намира и поддържа самият Институт. Целта на изследването е да се проучат някои химични и физични показатели на зърното при образци ръж, съхранявани в Националната генбанка. Проучването е проведено в ИРГР-Садово, в периода 2015-2017 г. върху 17 образци ръж, от които като стандарт е използван българският сорт „Милениум”. Анализирани са следните показатели на зърното- суров протеин (%), лизин (%), лизин в количество протеин (%), сурови влакнини (%), абсолютно сухо вещество (%),маса на 1000 зърна (g) и хектолитрова маса (kg/hl). Съдържанието на суров протеин е в границите 12,78-15,37%, на лизин (0,64-0,79%), лизин в количество протеин (4,51-5,26%), сурови влакнини (1,18-2,00%), абсолютно сухо вещество (87,37 - 88,45%), маса на 1000 семена (28,23-35,00%) и хектолитрова маса (67,70-71,267 kg/hl). Резултатите от прилагането на РС-анализ показват, че първият компонент обосновава 29,270% от общото вариране, вторият – 26,018%, а третият 21,856%. Трите фактора общо обосновават 77,144% от сумарното вариране в опита. Генетически най-отдалечени по проучваните физични и химични показатели на зърното са B1BM0176 с A9E1386, A9E0053 с A9E0050, A9E1387 с B1BM0176 и A9E1393 с A9E0053, а генетически най-сходни са: A9E1389 с A9E1388, A9E1387 с A9E1386, A9E1392 с A9E1391, AЕ0037 с Данае и AЕ0037 с A9E1395.

Доц. д-р Антоний Стоев от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров” към ССА e член на научния екип, който представи „Индукция на екологична устойчивост към картофен вирус y в сортове картофи чрез заглушаване на основни вирусни гени”. Епидемиите от картофения вирус Y (PVY) се оказва, че имат сериозно отрицателно въздействие върху селскостопанската продукция, което води до значителни загуби. Необходимостта от ефективна техника за контрол на PVY е от съществено значение за намаляване на загубата на добив в селското стопанство, убедени са учените от научния колектив. „Растенията използват защитен механизъм, наречен РНК заглушаване, който ние използвахме за контрол на PVY. Ние индуцирахме посттранскрипционно генно заглушаване (PTGS) на основни вирусни гени чрез специфични миРНКи, които индуцират специфична деградация на вирусната РНК чрез формиране на многокомпонентен РНК-индуциран заглушаващ комплекс (RISC). Чрез използването на PTGS постигнахме устойчивост на картофени сортове спрямо PVY”, прокламира изследването.  

На конференцията бе представен и „Сашец - качествен и икономичен сорт обикновена зимна пшеница”, като научно постижение на доц. д-р Златина Ур от Институт по Растителни Генетични Ресурси (ИРГР) „Константин Малков” - гр. Садово в партньорство с проф. д-р Виолета Божанова, учен от Института по полски култури (ИПК) – Чирпан. Проучването им представя данни за най-новия сорт обикновена зимна пшеница „Сашец“, създаден в двата института на ССА. Признат е през 2020 г. от ИАСАС в група А. Сорт Сашец е с лежаща розетка. Средно ран сорт, изкласява 2- 3 дни след от Садово 1.  Вегетационният му период е средно е 214 дни, като варира от 209 – 233 в зависимост от метеорологичните условия. Формира гъсти и изравнени посеви. На квадратен метър се развиват около 730-750 класоносни стъбла.   Височината на стъблото е около 90-95 cm. Устойчив на оронване и полягане. По отношение на болестите е установено, че е умерено чувствителен на брашнеста мана - средно устойчиви на кафява и жълта ръжда. Притежава много добра студоустойчивост и сухоустойчивост. Характеризира се с едро зърно – абсолютна маса около 43-47g.   Хектолитровата му маса е равна до тази на Садово 1– 72-78 kg/hl. Сортът е постижение за високо качество.  При него е постигнат баланс на високо качество и добра добивност. Средно за четиригодишния период на сортоизпитване в КСО от него е получен добив зърно  от 707 kg/ha.  Икономичен сорт – най- високи добиви се получават при ниво на торене N 6 или  N 12 kg/da а.в.