img

Селскостопанска академия в партньорски диалог по проблема с климатичните промени

21.10.2020

Двудневна конференция по проект „Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата” проведе на 19 и 20 октомври Студентската асоциация за изследване на международните отношения в партньорство със Софийски форум за сигурност. Целта на инициативата бе да обвърже климатичните промени с различните аспекти на сигурността, както и да дебатира ролята на младите хора в процесите на взимане на решения. Актуалната тема провокира участието на над 130 души, основно младежи до 30 години, сред които студенти от различни университети в България и чужбина, млади експерти в министерства и ведомства.

В първия ден лекциите бяха с фокус анализ на самите климатични промени и причините за тях. Посланикът на Германия Кристоф Ейххорн очерта приоритетите на Германското председателство на Съвета на ЕС в областта на климата и представи неговото виждане за връзката на климата със сигурността. Ректорът на УНСС и Изпълнителният директор на ЦРЧР отвориха дебат как въпросът за климата да бъде обхванат от научната общност и образованието.

Вторият ден бе посветен на политиките в областта на климатичните промени и влиянията им върху отделни сектори. Народни представители, директори на дирекции в различни министерства, представители на академичните среди представиха тезите си как климатичните промени влияят върху отделните сектори и върху живота и сигурността на хората.

В качеството си на представител на Министерство на земеделието, храните и горите, зам.- председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Виолета Божанова участва в конференцията с презентация на темаКлиматични промени и земеделие”. Изложението й посочи предизвикателствата за земеделското производство, свързани с промените в околната среда и климата. Водещ акцент в него бе и залегналата в центъра на Зеления пакт стратегия „От фермата до трапезата“, насочена към създаване на справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. „Участието на професор Божанова бе прието изключително позитивно от участниците в конференцията. Студенти и млади хора й зададоха важни въпроси и дебатира с нея своите тези, сравнявайки ги с научната експертиза на земеделската наука. Инициативата ни показа колко важен е диалогът между участниците и хората, взимащи решения по проблема за климатичните промени”, информираха организаторите на събитието. 

Заедно с презентациите и дискусиите с лекторите, в рамките на програмата на конференцията се проведоха и ролеви игри, целящи анализ на различни проблеми и предложения за тяхното разрешаване.