img

Селскостопанска академия на Международна конференция на тема: “Инициативата БИОИЙСТ като движеща сила в контекста на Европейската зелена сделка”

18.03.2020

В периода 20-21 февруари 2020 г. в гр. Брюксел се проведе Международна конференция на тема: ”Инициативата БИОИЙСТ като движеща сила в контекста на Европейската зелена сделка”. Ключови лектори на конференцията бяха представители на ГД “Научни изследвания и иновации” и ГД „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК, които очертаха приоритетите в изследователската дейност, иновациите и Общата селскостопанска политика за програмния период 2021-2027. Акцентът беше върху възможностите на аграрния сектор и аграрната наука за постигане целите на Зелената сделка (Green Deal).

Основните компоненти на Зелената сделка, към които аграрният сектор и аграрната наука имат съществен принос са: стратегията „От фермата до трапезата” за създаване на справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система; опазване и възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие; амбиция за нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда; мобилизиране на научните изследвания и насърчаване на иновациите. Постигането на кръгова биоикономика, която е предмет на Инициативата БИОИЙСТ е част от стратегията „От фермата до трапезата”.   

Други приоритети за следващия програмен период са: изграждането на Системата за знания и иновации в земеделието (AKIS), кооперирането между участниците в цялата верига на стойността – от фермера до крайния потребител, създаването на изследователски партньорства, чиято дейност в областта на биоикономиката е свързана с разработване на дребно-мащабни технологии, рафинерии, биобазирани продукти и пр. 

Представителите на България от ССА и МЗХГ участваха в работните срещи на петте тематични работни групи, чиято цел беше да се идентифицират конкретни приоритети за изследователската дейност в държавите-членки на Инициативата БИОИЙСТ, с оглед включването им в Програмата за стратегически изследвания и иновации (SRIA).

Научно-изследователската и приложна дейност на ССА е в унисон с посочените приоритети – провеждат се изследвания и се предлагат иновативни решения за ограничаване въздействията на климатичните промени, опазването на околната среда, въвеждането на безотпадни (кръгови) хранителни и производствени технологии, намаляване използването на минерални торове и пестициди и др. 

ССА е участник в проекта BIOEASTsUP, финансиран по Програма Хоризонт 2020. Основната цел на проекта е да подкрепи разработването на национални стратегии и план за действие за преминаване към устойчива кръгова биокономика в страните от Централна и Източна Европа. ССА се присъедини към Европейския изследователски алианс за разработването на стратегия за бъдеще без химични пестициди в земеделието. Информационната и консултантска дейност на ССА ѝ отрежда едно от водещите места в Системата за знания и иновации в земеделието (AKIS).