img

Рекордни 824 кг/дка пшеница от новия сорт „Сашец“ на ИРГР - Садово и ИПК - Чирпан

28.07.2021

Най-новият сорт обикновена зимна пшеница „Сашец“ е съвместна разработка на екип учени от Института по растителни и генетични ресурси (ИРГР) - Садово и Института по полски култури (ИПК) в Чирпан, с водещи селекционери доц. д-р Златина Ур и проф. д-р Виолета Божанова. 

За първа година, след признаването му в група А от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), неговите качества привлякоха вниманието и интереса на производителите. Пример за това са представителите на ДАРА АГРО ЕООД - с. Безмер, област Ямбол,  които закупиха семена за площ от 30 дка.

По време на вегетацията част от колектива, създал сорта, посети земеделския производител и проведе обследване на посевите. Потвърдено бе, че „Сашец“ е средно устойчив на икономически важни болести, като по време на вегетацията не са провеждани третирания с препарати за растителна защита. 

Сортът „Сашец“ е средно ранен, изкласява 2-3 дни след „Садово 1“ и около седмица преди чуждите сортове. Притежава много добра студоустойчивост и сухоустойчивост. Характеризира се с едро зърно – абсолютна маса около 43-47g. Хектолитровата му маса е близка до тази на „Садово“ – 72-78 kg/hl. Сортът е постижение и за високо качество (група А). При него на практика е постигнат баланс на високо качество и добра добивност. Средно, за четиригодишния период на сортоизпитване в КСО (Конкурсен сортов опит), от него е получен добив зърно от 707 kg/ha. Това е и икономичен сорт – най-високи добиви се получават при ниво на торене N или N 12 kg/da а.в. Въпреки наблюдаваната отрицателна корелация между качество и добив при сортовете от група А, сортът „Сашец“ показва добро съчетание на високи качество и добив (824 килограма от декар) в стопанисваните от  производителя „ДАРА АГРО“ ЕООД земи в района на с. Безмер. 

Учените от двата института към Селскостопанска академия благодарят на предприемчивите производители, които се довериха на едно от най-новите им  постижения в селекцията на пшеница.

Припомняме, че сортът „Сашец“ бе сред иновациите, отличени с призове на Агра 2020.