img

Проучвания на съдържанието на техногенни и естествени радионуклиди в почви и води от райони на страната в лабораторията на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”

11.07.2019

На 9 юли Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) - София към Селскостопанска академия проведе поредния научен семинар с актуална лекция от изследователската практика на Лабораторията си по радиоекология и радиоизотопни изследвания. Основна цел на лектора ас. д-р Радослава Лазарова, бе да представи извършваните от учените на Института проучвания на съдържанието на техногенни и естествени радионуклиди в почви и води от райони на страната.

Научни изследвания за тази цел се провеждат в две основни направления

1. Определяне на съдържанието на естествени и техногенни радиоактивни елементи в почви, води и растения от реперирани (от мониторинговата мрежа) обекти в страната;

2. Определяне съдържанието на уран, радон, тритий, обща алфа- и бета- активност и обща индикативна доза в питейни води от страната в съответствие с изискванията на Наредба 9 за качеството на питейните води. 

За изпълнението на така поставените цели се учените от Института извършват изследователска работа в следните насоки:

  • поддържане и обогатяване на база данни за радиоекологичното състояние на почвите и водите, съобразена със съвременните изисквания за радиологичен мониторинг, като основа за вземане на управленски решения;
  • провеждане на системни радиоекологични проучвания в райони на добив на полезни изкопаеми, с оглед отчитане на риска от дозово натоварване на населението.

В лекцията на ас. д-р Лазарова бяха представени резултати от последните три години за съдържанието на естествени радионуклиди от уран-радиевото и ториевото семейство и техногенни радионуклиди (цезий-137 и стронций-90) в почви от мониторинговата мрежа в страната. Тя обхваща: 27 реперирани точки за пробоотбор по поречието на Дунав - източно и западно от АЕЦ “Козлодуй” – от Ново село, Видинско до гр. Силистра, 25 реперирани обекта от района на Родопите, 10 по поречието на р. Места и 4 обекта в Софийското поле.

От получените данни бяха направени следните изводи:

  • При сравнение на резултатите за естествените радионуклиди - 238U, 226Ra и 232Th, получени през отделните години не се установяват статистически значими промени. Стойностите са в рамките на цитираните в литературата като нормални за съответните райони. Леко завишените стойности, констатирани в Родопския масив от Южна България и долината на р. Места са логични и се дължат на наличието на скали като гнайси, шисти, гранити и др. с по-високо съдържание на естествени радионуклиди, на чийто основа са формирани почвите в района;
  • Няма статистически значими изменения в съдържанието на двата техногенни радионуклида цезий-137 и стронций-90 в повърхностния слой на почвите и намаляването на активностите им се дължи преди всичко на естествения разпад, а не на значителна миграция по почвения хоризонт или на извличане от почвата чрез растенията. 

От представените резултати учените от  заключим, че в последните години не се наблюдава замърсяване, както в резултат от аварийни ситуации, така и от неконтролирани изхвърляния на радиоактивни отпадъци 

Лабораторията по радиоекология и радиоизотопни изследвания към ИПАЗР „Никола Пушкаров” е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по Акредитация” по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и е избрана за Национална референтна лаборатория в областта на радиометричните изследвания по силата на Регламент 862/ЕС/2006.

През юни 2019 година беше проведен планов надзор в съответствие с процедура за преакредитация на Лабораторията по новия стандарт 17025:2018. В практиката на Лабораторията са въведени валидирани лабораторни методики в съответствие с неговите изисквания.

В Лабораторията се осъществява и радиационен контрол на питейни води от различни райони на сраната в съответствие с изискванията на Наредба 9 за качеството на водите.

През 2018 година в Лабораторията са анализирани над 375 водни проби от различни райони в България по показатели - естествен уран, радон, тритий, обща алфа и бета активност и обща индикативна доза.

Повишено съдържание на естествен уран беше установено в 5 проби (над 0,03 mg/l) и обща алфа-активност в 13 проби (над 0,1 Bq/l). 

От получените резултати от ИПАЗР обявиха, че могат да се направят следните заключения:

  • В преобладаващата част от анализираните проби съдържанието на наблюдаваните радиологични показатели не надвишава нормите, съгласно Наредба 9.
  • Повишени стойности по показателите естествен уран и обща алфа активност в изследваните проби вероятно се дължат, както на хидро-геолжките характеристика в наблюдаваните райони, така и на обектите от закрития уранодобив в близост до тях.

Лабораторията на Института ежегодно взема участие в междулабораторни сравнения, организирани от международни организации. През 2018 г. тя  участва в две сравнения:

 - за определяне съдържание на естествени и техногенни радионуклиди в матрици - вода, растения и почва, организирано от Международната агенция за атомна енергия, при което по всички показатели резултатите й бяха отлични;  

- междулабораторно сравнение за определяне на радон-222 във води, организирано от Европейската комисия.

Резултатът от  дейностите на Лабораторията по радиоекология и радиоизотопни изследвания на ИПАЗР - София към Селскостопанска академия е респектиращ и високо ценен от партньорите й в аграрната  наука и практика у нас и в чужбина.