img

Проф. д-р инж. Венера Цолова е новият Директор на Дирекция "Наука, образование и иновации" в ССА

17.12.2019

Завършва Висшето си образование през 1982 година във Висшия химико-технологичен и металургичен университет, гр. София с магистърска степен инженер-химик. 

От 1987 година работи в Институт по почвознание ”Н. Пушкаров”, където получава докторска степен по научна специалност „Почвознание“. В периода 2010-2017 г. е Ръководител на научен отдел „Химия на почвата“, а от 2017 г. заема длъжността „Професор“.

Научните й интереси и компетентност се простират в областите: почвознание (генезис, морфология и класификация на почвите; почвена химия и физико-химия; химични характеристики и трансформация на хумусните вещества с естествен и техногенен произход в почвите; in situ почвени анализи); геохимия (разпространение, мобилност и преразпределение на основни био- и литогенни елементи в естествени и урбанизирани почви; екология (недостиг на основни био- и литогенни елементи в почви и прилежащи екосистеми; процеси на химична деградация на почвите - вкисляване, засоляване, замърсяване, загуба на органично вещество; приложимост на различни видове отпадни продукти за целите на рекултивацията); инженерна химия (технологии за рекултивация на нарушени и антропогенно повлияни почви; разработване на нови и модифицирани методи за химичен анализ на почвите). 

Има 104 публикации, 4 книги и водещо участие в 54 научноизследователски проекта с национално и международно финансиране.