img

Проф. Божанова и гл. ас. Драгов от ССА - съавтори на Патент за наземен мониторинг с плакет от Конкурса за иновации на АГРА 2023

15.03.2023

Интегрираната система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционни опитни полета получи плакет в категория научна разработка в Конкурса за иновации на АГРА 2023

Иновативната интегрирана система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционни опитни полета е създадена от интердисциплинарен научен колектив от учени в областта на растителната селекция от ССА и дистанционните изследвания на земята от БАН. Тя се състои от четири взаимосвързани компонента, чрез които се получава информация за вземане на решения за целите на растителната селекция и сортоизпитването. По време на растежа и развитието на изпитваните генотипове, системата осигурява интегрирано използване на феномни пространствени данни, придобити от специализирани безпилотни летателни платформи (БЛП) и полеви фенотипни данни за всяка селекционна парцелка на заложен в естествени условия сортов опит. Регулярното получаване на тези данни и наличието на високи и статистически значими корелации между тях улеснява и интензифицира селекционния процес. В допълнение получаването на феномни данни и комбинирането им с геномни данни ще улесни  идентифицирането на подходящи геномни маркери за ускорено създаване на нови генотипове (сортове) с повишен добив и адаптивност към променящите се климатични условия – предпоставка за устойчиво земеделие.

Системата е тествана и валидирана в релевантна среда. Тя е обект на интелектуална собственост с полезен модел рег.№ 4231/ U1/15.04.2022 на Патентно ведомство на Р. България. Колективът, осъществил разработката обединява учени в областта на растителната селекция от Института по полски култури – Чирпан към Селскостопанска академия (ССА) и дистанционните изследвания на Земята от ИКИТ-БАН в изпълнение на „Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ на МОН, одобрена с Решение на МС № 866/26.11.2020 г. Изследванията, свързани със създаването на системата за дистанционен мониторинг на селекционни полета са осъществени в рамките на Компонент 2 РП 2.3: Използване на данни от специализирани феномни платформи за отбор на растения с комплекс от ценни признаци за улесняване на растителната селекция с ръководител проф. д-р Виолета Божанова. Те са насочени към установяване на  възможностите на някои от инструментите на растителната феномика (мултиспектрални изображения, получавани чрез дистанционните наблюдения от въздуха - безпилотни летателни апарати и сателити) за подпомагане на фенотипирането на голям брой генотипове от житни видове с голямо икономическо значение за България и повишаване на ефективността на отбора по важни агрономически признаци.  

Автори на патента са: Е. Руменина,  Д. Ганева, Г. Желев, А. Гиков, П. Димитров, Л. Филчев от ИКИТ – БАН и В. Божанова и Р. Драгов – ИПК -  ССА.