img

Предимствата на селекцията на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево в условията на екстремната 2020 година

31.07.2020

Едно от сериозните предизвикателства за земеделското производство в условията на глобални и динамични пазари са климатичните промени и свързаните с това последици. През последното десетилетие както в България и целия Черноморски басейн, така и в държавите от Европейското икономическо пространство, се наблюдават метеорологични особености, които силно възпрепятстват нормалното протичане на процеса на зърнопроизводството. Стопанската 2019/2020 г. не е изключение от тази тенденция, като донесе повече предизвикателства за добивите от обикновена пшеница дори от предходната реколтна година. Причините за това са няколко – есенно-зимното засушаване, топлата зима, повратните студове, изключително силното пролетно засушаване, високите къснопролетни температури. Същевременно през последните няколко години в страната значително количество от площите с пшеница са заети от сортове, които са селекционирани при условия, силно различаващи се от локалните метеорологични особености.

Влагозапасеността през есенно-зимния период е от ключово значение за правилното развитие на посевите, заети със зимни зърнено-житни култури. В това отношение в интервала септември-ноември и на двата стопански периода - 2018/2019 и 2019/2020 г. - се наблюдаваха крайно неблагоприятни стойности на валежите, които доведоха до неравномерно поникване и до проредени посеви. Топлата, но сравнително суха зима на стопанската 2019/2020 г., даде възможност на пшеничните растения да се развиват без необходимия покой. Натрупването на тези явления доведе до много ранното навлизане на посевите във фаза „първи стъблен възел“ и до поражения, предизвикани от възвратните студове през април 2020 г.. Повсеместно се наблюдаваха промръзнали посеви. В това отношение сортовете, притежаващи по-висока студоустойчивост, започнаха вегетацията си по-късно и пострадаха в незначителна степен.

Най-сериозното предизвикателство обаче пред регионалната селекция се оказа засушаването в страната (с най-екстремни прояви в Добруджа) през периода април-май 2020 г.. Пшеничните посеви пострадаха стъпаловидно в процеса на тяхното развитие. На първо място липсата на влага не позволи на страничните братя да се развият правилно, поради което не изкласиха или изкласиха, но в последствие изсъхнаха. От друга страна, задълбочаващата се липса на почвена влага в съчетание с атмосферно засушаване доведе до частична (или пълна) стерилност на класовете. Класовете на масово разпространените сортове бяха озърнени до 2/3 от своя потенциал, който е значително занижен вследствие на ранното засушаване. Макар към края на май да се наблюдаваха значителни и интензивни валежи, то високите температури на въздуха не позволиха нормално изхранване на зърното, а в посевите, където растенията бяха запазили поне флагов лист, те твърде бързо изсъхнаха.

Подобни неблагоприятни явления ясно показват, че регионалната селекция целенасочено разработваща сортове с висока студоустойчивост и толерантност на засушаване, е насочена към характерните особености на местния климат. По данни на Областна служба „Земеделие” средният добив за област Добрич е рекордно нисък – 187 kg/da. При наблюдавания през 2020 г. метеорологичен фон резултатите за добива на основните за Добруджански земеделски институт сортове, от които ще се предлагат семена за есенната сеитбена кампания, са представени на Фигура 1.


Фигура 1. Добив (kg/da) от основните за Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево сортове, засети при условията на: 1. Начално семепроизводство, ДЗИ-Генерал Тошево; 2. Демонстрационен опит с. Лозница, обл. Търговище; 3. Демонстрационен опит ОСС, гр. Павликени.

Отглежданите сортове категорично отразяват основните селекционни цели, заложени при създаването на сортовете на Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево – съчетаване на висока продуктивност и приспособимост към условията на средата, висока студоустойчивост и толерантност на засушаване. При условията на стопанската 2019/2020 г. добивите следват тенденциите, доказани от научните експерименти по сухоустойчивост. Високите резултати при сортовете Мерилин, Драгана, Лазарка, Рада и Пчелина са в резултат на тяхната висока сухоустойчивост при екстремни нива на засушаване. При дългогодишно изпитване в условията на засушник в Добруджански земеделски институт тези сортове попадат в групата на високо сухоустойчивия стандарт Янтър (сорт обикновена зимна пшеница, доказал се многократно в зърнопроизводството на Добруджа).

Независимо обаче от толерантността на сортовете към екстремните прояви на метеорологичното време през последните години, следва да се подчертае и високият им продуктивен потенциал и стабилност на добивите, каквито се наблюдават при Пчелина, Рада, Косара, Мерилин и Драгана. Съчетаването на сорт, райониран за почвено-климатичните условия на страната, създаден при условията на Добруджа, с прилагането на научно обоснована сортова агротехника (подходящ предшественик, срокове за сеитба, гъстота на посева, оптимални норми на торене, адекватна растителна защита, интегрирано управление на вредителите) дава възможност за получаване на реално високи добиви при генетично заложено високо качество на зърното в технологично отношение. Това гарантира икономическото преимущество на по-ниската себестойност и по-високата норма на възвращаемост от полученото и реализирано зърно.

Продължаващите изменения в глобалния климат и динамиката на локалните метеорологични явления и процеси поставят и въпроса за оптималното съчетаване на разнообразни сортове в стопанството на земеделския производител. Поради тази причина основната препоръка на учените от отдела по „Селекция на зърнено-житни и бобови култури” към Добруджански земеделски институт е да се създаде сортова структура, която съчетава различни по качество и продуктивност сортове, което да гарантира оптимални добиви независимо от конкретните условия.

Ас. д-р Христо Стоянов, Проф. д-р Генчо Милев пред вестник "Земеделска техника"