img

Повторна употреба на вода чрез пречистени отпадни води в селското стопанство

29.04.2020

Отпадъчните води, третирани съгласно подходящи стандарти и методи, имат силен потенциал да допълват конвенционалните водни ресурси, използвани при напояване на селското стопанство. Темата е изключително актуална в контекста на глобалния проблем с недостига на вода, който не се ограничава само до традиционните сухи райони. В този аспект устойчивото пречистване на води и възможностите за повторната им употреба в селското стопанство бе една от полезните и с реални практически измерения тема, която доц. Стефан Шилев от Аграрен университет – Пловдив разгърна в презентацията си от първия дискусионен панел на конференцията, организирана от Селскостопанска академия в рамките на Международната селскостопанска изложба от АГРА 2020. Целта на презентацията беше обобщаване, споделяне и представяне на най-добрите практики и резултати от научните изследвания и тяхното приложение на език, лесен за разбиране от фермерите и лесовъдите.

Стана ясно, че „всъщност 17% от европейската територия страда от недостиг на вода, а 46% от европейското население живее на места, които са подложени на воден стрес. Проблемът е особено остър в Южна Европа, където е нарастващо търсенето на вода главно за селското стопанство и туризма. Аграрният сектор в Европа представлява един от най-големите потребители на вода, който използва 36% от общото годишно водопотребление в цяла Европа и 75% в средиземноморския регион”. Това са само част от констатациите и изводите в представения от доц. Шилев проект на SUWANU EUROPE (тематични мрежи, съфинансирани от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“). Този проект е фокусиран върху повторната употреба на вода в Европа чрез пречистени отпадни води в селското стопанство. Отпадъчните води, третирани съгласно подходящи стандарти и методи, имат силен потенциал да допълват конвенционалните водни ресурси, използвани при напояване на селското стопанство. Целта на проекта е да насърчава ефективния обмен на знания, опит и умения между практикуващите и съответните участници в повторната употреба на вода в селското стопанство, така че директните приложими технологични и организационни решения да бъдат широко и балансирано разпространени в цяла Европа, което да доведе до по-устойчив селскостопански сектор за справяне с недостига на вода и климатичните промени.

SUWANU EUROPE се основава на предишен проект за пречистване на водата в Европа, наречен SuWaNu: Устойчиво пречистване на водата и възможности за повторно използване на хранителни вещества, който се състои в разработването на стратегии, основани на проекти за повторна употреба на вода за решаване на проблеми като недостига или наличието на хранителни вещества. SUWANU EUROPE обаче е замислен не само като разширение на предишните дейности по проекта SuWaNu, но и като създаване на нов инструмент, основан на съществуваща мрежа за ускоряване на усвояването на резултатите от научните изследвания в областта на повторната употреба на вода в селското стопанство и иновациите на водата в Европа.

Поради тази причина проектът ще създаде регионални работни групи между членове на консорциума и съответните участници в 8 целеви региона, които ще работят за разпространяване на резултатите от проекта за рециклиране на вода. Целта е да се установят постоянни връзки - извън времевата рамка на проекта - със съответните местни участници, насърчаване на потока информация между изследователи, частни иноватори, граждански организации и публична администрация.

Линк към презентацията на доц. Стефан Шилев от Аграрен университет – Пловдив