img

Последно поколение хроматограф за научната експертиза на Лабораторния комплекс за изпитване към ИТТИ- с. Марково

15.03.2022

В периода 07.03 – 11.03.2022 г. завърши пускането на последно поколение газов хроматограф Agilent в Лабораторният комплекс за изпитване (ЛКИ) в Институт по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) към  Селскостопанска академия.

Проведе се комплексно теоретично и практично обучение за анализ на органични замърсители чрез газова хроматография с масселективна детекция на колектива. 

Акредитираният лабораторен комплекс за изпитване към Институт по тютюна и тютюневите изделия (ЛКИ-ИТТИ) е единствената акредитирана лаборатория в България, включена в списъка на Европейските акредитирани лаборатории по чл. 4 (2) от Директива 2014/40/ЕС. Съгласно чл. 9 и 10 от Рамковата Конвенция за Контрол на Тютюна, ИТТИ изпълнява отговорностите на РБългария от Директивата и европейското законодателство, както и чл. 35 от  Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

В световен мащаб през последните години се разширява обхватът на изследваните компоненти в тютюневия дим, освен катран, никотин и СО, припомнят учените от ИТТИ. В този контекст факт е, че на Конференцията на страните членки (СОР) по Рамковатаконвенция за Контрол на тютюна към СЗО в Дърбан, Южна Африка, през ноември 2008 г. е изготвен Приоритетен списък на Световната здравна организация (СЗО) за насърчаване и разработване на методи за анализ на компоненти в тютюневия дим, освен катран, никотин и СО.

Веществата, включени в Приоритетния списък са от следните групи:

  • Летливи органични компоненти - бензен и 1,3-бутадиен;
  • Полициклични ароматни въглеводороди – бензпирен;
  • Ароматни амини;
  • Нитрозамини - 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанон (NNK), N-нитрозонорникотин (NNN);
  • Карбонилни съединения - ацеталдехид, акролеин, формалдехид.


Тези вещества се намират в много малки количества в тютюневия дим и за определянето им е необходима съвременна, високочувствителна апаратура - газова или течна хроматография с мас-селективен детескор. 

За да може да отговаря на световните изисквания за анализ на вредни вещества от Приоритетния списък на СЗО, Институт по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) закупи мас-селективен детектор за определяне на голяма част от вещества от Приоритетния списък. Със закупената апаратура в ИТТИ вече е възможно разширяване на обхвата на изследваните вещества в тютюневия дим и определяне на бензен в тютюневия дим, бензпирен в тютюн и тютюнев дим, както и над 10 вещества от групата на ароматните амини, съдържащи се в тютюневия дим. 

Отдел „Химия на тютюна и тютюневия дим“ на ИТТИ включва един доцент, един доктор, двама асистенти, двама главни експерти химици и един главен специалист технолог. В отдела работят висококвалифицирани специалисти в областта на Медицинска химия, Органична химия, Спектрохимичен анализ, Анализ и контрол на храни, Съвременни хроматографски методи за анализ, Технология на тютюна и тютюневите изделия.