img

Посещение на монголска делегация в АгроБиоИнститута към ССА с визия за сътрудничество

08.10.2021

В рамките на тридневната си програма, на 2 октомври пристигналата у нас монголската делегация, водена от държавният секретар на Министерството на храните, селското стопанство и леката промишленост на Монголия г-н Тумур-уя Джамбалцерен, посети АгроБиоИнститута към Селскостопанска академия. В състава ѝ бяха г-н Я. Ерденесайхан, Генерален директор на Изпълнителна агенция „Малки и средни предприятия“ на Монголия, г-жа Д. Навчаа, старши сътрудник на отдела „Международно сътрудничество“ на Министерството и г-н Бямбаа Дашдорж, съветник на Посолството на Монголия в България.

След проведената през първия ден делова среща на делегацията в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), интересът и контактът ѝ с научно звено от структурата на Селскостопанска академия (ССА) бе логичен завършек. Те са функция на традицията и потенциала на академичната ни общност за двустранно сътрудничество в областта на аграрните науки. Добра основа за неговото задълбочаване е подписаният на 18 декември 2019 г. Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на аграрните науки и технологии между Селскостопанската академия в Република България и Монголската академия за аграрни науки.

Нови хоризонти за това целенасочено търсено сътрудничество монголската делегация със задоволство откри в работата и научните продукти на АгроБиоИнститута към Селскостопанска академия. Сред научните ѝ звена той е водещият изследователски център в България в областта на растителните и агро-биотехнологии. Дейността на АБИ включва широк кръг фундаментални и приложни изследвания в различни области на биоикономиката, свързани с характеризиране и оползотворяване на националните биоресурси. Институтът и неговия научен колектив разполагат с модерно оборудване и „ноу-хау“ за прилагане на съвременни експериментални методи и подходи. АБИ има и акредитация за обучение на докторанти по специалностите „Генетика“ и „Растителна защита“. Важна характеристика на неговата актуална дейност е и участието му в проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения”. В тази връзка в Агробиоинститута се провеждат системни изследвания на наличните генетични ресурси от лечебни и ароматични растения и възможностите за индустриалното им отглеждане. Друга нова и актуална насока на изследванията на института е свързана с преработването и оползотворяването на агро-отпадъци като източник за ценни биологично активни продукти.

При посещението си в АБИ в търсене на нови съвременни измерения за двустранно сътрудничество в областта на аграрните науки и бизнес отношения монголската делегация бе приета и влезе в плодотворна комуникация с екипа на домакините. Той включваше Главният научен секретар на ССА проф. д-р Елена Тодоровска, д-р Еман Кадум – главен експерт „Международно сътрудничество“ към Дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“ на Академията и доц. д-р Красимир Русанов, ръководител на отдел Агробиотехнологии към АБИ.


Ако в близкото минало Институтът е обучавал кадри от Монголия, днес научното звено на ССА е доказан и потенциален партньор в областта на високите технологии. Монголската делегация получи богата информация и бе впечатлена от високите постижения в областта на растителните и агро-биотехнологии. Спонтанно бе и искането на монголските гости да получат презентацията на електронен носител с оглед на бъдещо сътрудничество с АБИ.

 В тази посока проф. д-р Елена Тодоровска, Главен научен секретар на ССА и бивш кадър на АБИ, представи на делегацията направленията на научно-изследователската дейност и постиженията на научните звена от Селскостопанска академия и очерта възможностите за сътрудничество в областта на растениевъдство, животновъдство и иновациите в земеделието. Стана ясно, че монголската страна разполага с два аналогични института – по растениевъдство и по животновъдство, които могат да бъдат потенциални партньори на научните звена към Селскостопанска академия. Формите на сътрудничество бяха фокусирани към обмен на докторанти и постдокторанти, както и в търсене на възможности от страна ССА за мобилност по линия на европейската програма Еразъм+.

Селскостопанска академия със своите научни институти има възможност да сътрудничи в областите: растениевъдство, животновъдство, винопроизводство, хранително-вкусова промишленост, селскостопанска техника, селски туризъм, развитие на научни кадри и квалификация на специалисти и производители, стана ясно на провелата се ден преди това среща на монголската делегация с екип на МЗХГ, начело със зам.-министър Георги Събев. С участието си в нея председателят на ССА проф. дн инж. Мартин Банов изрази готовност да съдейства във всяко едно направление в компетенциите на Академията.

Протоколът от срещата в МЗХГ отбелязва, че като се вземат предвид тенденциите на пазара, потреблението през последните години и традициите на вноса на земеделски продукти в Монголия, България притежава капацитет за сериозно увеличение на стокообмена със земеделски продукти в търговията с Монголия на следните земеделски култури и продукти от тях:

  • Зърнени култури – пшеница, царевица, ечемик и ориз
  • Млечни продукти – сирена, кисело мляко, подсладени млечни продукти
  • Рафинирано слънчогледово масло
  • Преработени зеленчуци и плодове
  • Етерични масла, парфюмерийни, козметични или тоалетни препарати
  • Цигари, пури и други преработени тютюневи изделия


По думите на зам.-министър Георги Събев, подписаният вече Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на аграрните науки и технологии между Селскостопанска академия и Монголската академия за аграрни науки е една добра основа за полезни контакти и обмяна на опит.  „Селскостопанска академия със своите научни институти разполага с много добро ноу-хау, което може да допринесе за възстановяването и развитието на двустранните отношения”, увери Събев.