img

"Почвата извършва екосистемни услуги в полза на човечеството" заключават на международната конференция на ИПАЗР "Н. Пушкаров"

06.12.2022

Международната конференция под наслов "Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация", организирана от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ на Селскостопанска академия продължи и днес в София.

„За мен е голяма чест да споделя с вас този важен момент за нашата академична общност – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, Селскостопанска академия, Научно техническите съюзи в земеделието, Съюза на специалистите по качеството в България и Българското почвоведско дружество, през тази година и нашите професионални и персонални усилия за постигане целите на Зелената сделка и други инициативи на ЕС за устойчивост и плодородие на почвите, които са ценен, незаменим и невъзобновим природен ресурс. С нарастващата загриженост на обществото и фокусиране на интереса върху изменението на климата и ролята, която почвите изпълняват за осигуряването на нашето устойчиво бъдеще и отчитайки важните решения, които взе Конференцията на ООН за изменението на климата (COP 27), която се проведе в Египет през ноември, няма по-добро време Световния ден на почвата, в който академичната общност да сподели и разпространи нашите знания и информация в областта на почвознанието, екологията, агротехнологиите и растителната защита. Качеството на живота ни и устойчивостта на околната среда зависят от научните изследвания - данните и информацията за почвата, които ние учените получаваме, за да се гарантира предоставянето на 

ценните екосистемни услуги, които почвата извършва в полза на човечеството. 

Нашата конференция включва учени и специалисти от различни професионални среди и институции, представляващи целия спектър от експерти, които работят в областта на почвознанието, екологията и агротехнологиите. Надяваме се, че участниците на нашата конференция ще покажат как се справяме с предизвикателствата пред нашето общество и ще използват този форум като стимул за разработване на иновативни решения за успешно управление на дейностите в земеделието и околната среда. Значителни заплахи продължават да засягат земеделието и околната среда, като много от тях са свързани с почвата: ерозия, загуба на въглерод и биоразнообразие, уплътняване и запечатване на почвата, замърсяване, засоляване и отрицателно въздействие върху околната среда, продоволствената сигурност, и качеството на храни и екосистемни услуги.“ Така проф. дн Ирена Атанасова, директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" на Селскостопанска академия поздрави аудиторията и пожела здраве и нови творчески успехи. 

Конференцията включва учени и специалисти от различни професионални среди и институции, представляващи целия спектър от експерти, които работят в областта на почвознанието, екологията и агротехнологиите. 

Служебният министър на земеделието Явор Гечев изпрати поздравителен адрес, с който оцени работата на всички от ИПАЗР „Никола Пушкаров“. Сред гостите бяха председателят на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов и заместник-председателя на ССА проф. Виолета Божанова, председателят на Български фермерски съюз Георги Стоянов, техни превъзходителства посланиците на Конфедерация Швейцария Раймунд Фурер, на Кралство Мароко Закиа Ел Мидауи и на Монголия Лхагвасурен Саянаа, Тома Белев, експерт по управление на защитените територии в България, Людмила Димитрова, предс. на УС на Асоциация на парковете в България и консултант по управление на защитени територии към Съвета на Европа, Лазар Петрунов, дир. на дирекция „Околна среда“ в Софийска община, Стайко Стайков, предс. на УС на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, Стефан Асенов, изп. директор на БАСЗЗ, проф. Оля Караджова, зам.-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, проф. Мишел Боер, генерален директор на Европейската научноизследователска инфраструктура, анализ и експериментиране на екосистеми, AnaEE , Франция, проф. Стефан Доер, Университет в Суонзи, Великобритания, дългогодишен партньор на института и директор на изследванията по горските пожари в у-т Суонзи, Великобритания, проф. Екатерина Филчева, председател на дружеството по хумусни вещества, проф. Методи Теохаров, бивш директор на ИПАЗР и председател на Българското почвоведско дружество, проф. дн инж. Никола Вичев, бивш главен научен секретар на ССА и директор на ИПАЗР, доц. Маргарита Николова - бивш главен научен секретар на ССА, Мария Христова, ръководител на Координационното звено по ОСП към Министерството на земеделието.