img

Монография „Перспективи пред българското земеделие и селските райони в контекста на ОСП 2021-2027 и Плана за възстановяване на ЕС” издаде ИАИ

21.04.2022

Институтът по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия (ССА), издаде колективна монография „Перспективи пред българското земеделие и селските райони в контекста на ОСП 2021-2027 и Плана за възстановяване на ЕС”. Научният труд бе осъществен по планов проект, с ръководител доц. д-р Божидар Иванов, директор на структурното звено и финансиран от Селскостопанска академия. Срокът за изпълнението му бе 2021-2022 г.

Основната цел на изследването е анализ на перспективите пред българското земеделие и селските райони в контекста на предизвикателствата по линия на Зелената сделка, кризата с Ковид 19 и очакванията от сектора с неговите активи и дейности, като източник на публични блага. За целта се измерват сценарийните ефекти от подпомагането по ОСП 2021-2027 и Плана за възстановяване и устойчивост. Представен е и анализ на основни сектори от земеделието на страната и неговата стопанска структура.

Разгледани са социално-икономически аспекти на селските райони, очертани са тенденциите и перспективите за развитието им, откроени са разликите между селските и неселски райони, както на ниво общини, така и на ниво райони на планиране. Изследвана е връзката между земеделие и екология.

Глава първа „Преглед на Европейската политика в земеделието, подходи и методи на изследването”, с автор доц. д-р Божидар Иванов прави преглед на тенденциите в Общата селскостопанска политика, финансирането на линия на ЕС и новите приоритети като наука, академичен и образователен обмен. Проследено е влиянието на ОСП върху добавената стойност чрез модернизирана селскостопанска и морска политика, както и чрез насърчаване действията в областта на климата, околната среда и биологичното разнообразие. Прави се преглед на очакваното разпределение на Европейските средства с цел  реформиран и модернизиран модел на ОСП, който да осигури безопасна, висококачествена, достъпна и питателна храна.

Автори на колективна монография са доц. д-р Божидар Иванов, проф. д-р Румен Попов, доц. д-р Диляна Митова, доц. д-р Цветана Харизанова-Методиева, гл. ас. д-р Десислава Тотева, гл. ас. д-р Ангел Саров, гл. ас. д-р Даниела Димитрова, гл. ас. д-р Росица Микова, гл. ас. д-р Петър Маринов, д-р Антон Митов, докт. Васил Стойчев, ас. Божура Фиданска, ас. Веселин Кръстев и докторантите Румена Гандева и Даниел Петров. 

Проф. д-р Нина Котева от ИАИ и проф. д-р Иван Боевски от НБУ са нейни рецензенти, а издателството на Институт по аграрна икономика – София е мястото, където бе създадена.

Повече за колективния труд на учените от ИАИ, четете на Уебстраницата на Института по аграрна икономика: 

www.iae-bg.com