img

Линейна пушална машина е новата придобивка на Институт по тютюна и тютюневите изделия

07.06.2024

Линейна пушална машина Hauni LM 5 и Hauni СО анализатор С 24-2.

 Институт по тютюна и тютюневите изделия, едно от звената на Селскостопанска академия, получи 5-канална линейна пушална машина със СО анализатор по обявена обществена поръчка по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения. Машината е получена благодарение на Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ BG06RDNP001 – 1.004, номер на проекта BG06RDNP001 – 1.004-0013.

Hauni LM 5 е 5-канална линейна пушална машина, предназначена за пушене на конвенционално произведени цигари при ISO и интензивни режими на пушене, както и с дефинирани от потребителя настройки. Чрез поставяне на специфични надставки е възможно пропушване на вейп продукти и нагреваеми тютюневи изделия.

Режимът на работа на пушалната машина Hauni LM 5 е полуавтоматичен – операторът подготвя цигарите и каналите за пушене, въвежда параметрите на пушене, запалва цигарите и премахва угарките. В съчетание с наличието на контролиран въздушен поток и възможността за използване на стъклено влакнести филтри, импингери и електростатични уловители, както и системи за събиране на газ, Hauni LM 5 е идеалната апаратура за научно-изследователски изследвания, за разработване на методи и задачи, свързани, както с определяне на контролираните компоненти в тютюневия дим – катран, никотин и СО, така и за анализ на специфични компоненти в дима - летливи органични компоненти, ароматни амини, полициклични ароматни въглеводороди, феноли и др.

Пушалната машина отговаря на всички изисквания на ISO 3308 (Рутинна аналитична машина за пушене на цигари - Определения и стандартни условия) и ISO 20778 (Цигари. Рутинна аналитична машина за пушене на цигари. Определения и стандартни условия с режим на интензивно пушене). Снабдена е с ръчен анемометър за определяне на скоростта на въздушния поток, устройство за установяване на утечки по каналите, устройство за определяне на обема на всмукване и възможност за определяне на профила на всмукването. 

CO анализаторът Hauni C 24-2 е разработен за автоматично определяне на съдържанието на въглероден окис (CO) в газова фаза на тютюневия дим. СО анализаторът Hauni С 24-2 работи по метода NDIR (недисперсионно инфрачервено поглъщане) в съответствие с ISO 8454 - Цигари. Определяне на въглероден оксид в газовата фаза на цигарения дим. Метод NDIR. По време на пушене на машината се събира газовата фаза. След приключване на пушенето съдържанието на CO автоматично се изчислява, като се прилагат формулите, описани в ISO 8454 - Цигари. Определяне на въглероден оксид в газовата фаза на цигарения дим. Метод NDIR. Резултатите се представят като mg/цигара.