img

Кръгла маса „Биоикономика на България – приоритети и предизвикателства”

26.11.2020

На 19 ноември 2020 година Селскостопанска академия организира виртуална кръгла маса на тема „Биоикономика на България - приоритети и предизвикателства”. Срещата бе част от проект „Засилване на устойчивата кръгова биоикономика в страните от Централна и Източна Европа: BIOEASTsUP“, в рамките на Програма „Хоризонт 2020“. Проектът се изпълнява от международен консорциум между 21 партньора, сред които и  Селскостопанска академия. 

Във форума участие взе зам.министър Янко Иванов, експерти от Министерство на земеделието, храните и горите и  и Министерство на енергетиката, учени от УНСС, Лесотехнически университет, Аграрен университет - Пловдив, Институт по аграрна икономика, представители на бизнеса и други заинтересовани страни. 

Срещата бе открита от проф. д-р Виолета Божанова, зам. председател на ССА. Поздравления към участниците отправи и Биляна Кулишич, представител на Energy Institute Hrvoje Pozar (EIHP), Хърватия и участник в проекта BIOEASTsUP. 

Проф. д-р Виолета Божанова представи презентация на тема “Биоикономиката - европейски и национални измерения”, в която бяха разгледани резултатите от извършения анализ по BIOEASTsUP за  състоянието на биоикономиката в ЕС и  България бяха очертани  проблемите и идентифицирани стратегическите приоритети в областта на биоикономиката. Обсъди се също необходимостта и възможността за създаване на групи от заинтересовани лица. 

Презентация на тема “Аграрният сектор в биоикономиката на България - състояние и приоритети” представи проф. д-р Красимира Кънева, Национална контактна точка за България по Инициативата “Биоийст”. Тя насочи вниманието на участниците към одобрената от МЗХГ „Стратегия за укрепване ролята на аграрния сектор в биоикономиката”, очерта политиките за развитие на биоикономиката в съответствие с Общата селскостопанска политика и запозна присъстващите със стъпките, които е необходимо да се предприемат за изготвяне на Национална стратегия за биоикономика.  

Акцент в проведената виртуална кръгла маса бе и презентацията на Мария Накова и Елица Петкова, представители на бизнес мрежата “Клийнтех - България”, които направиха изложение на тема “Биоикономиката - ключов сектор на кръговата икономика посветено на възможностите за постигане на синергия между различните сектори на кръговата икономика.

Обсъжданите теми предизвикаха интерес сред участниците в срещата и проведената дискусия положи началото на бъдещи съвместни мероприятия и действия със заинтересованите лица в посока осъществяване целите на проекта.