img

Конкурс за млади учени

24.02.2021

В изпълнение на  Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ (https://www.mon.bg/bg/100542Селскостопанска академия обявява конкурс за подбор на млади учени от структурните звена през 2021 г.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да са придобили първа ОКС „магистър“ след 30.09.2011 г.и да са на трудов договор към 1.10.2020 г.

Документи за кандидатстване

1.Автобиография.

2.Мотивационно писмо.

3.Копие на дипломата за завършена магистърска степен.

4.Списък на публикации.

5.Списък на проекти.

6.Списък на доклади и постери.

7.Брой заявки за патенти и регистрирани патенти.

8.Декларация за липса на двойно финансиране.

Кандидатите подават документите на хартиен и електронен носител в срок до 2.03.2021 г. в деловодствата на следните структурни звена: ИКХТ – София, ИЗ – Карнобат, ИЦ – Кнежа, ЗИ – Стара Загора, ДЗИ – Генерал Тошево, ИПК – Чирпан, ИАИ – София, ИПАЗР "Никола Пушкаров" – София, ИТТИ – Марково, ИЗК „Марица” – Пловдив, ИЖН – Костинброд, ИККХ – Пловдив, ИПЖЗ – Троян, ИО – Пловдив и ИДЛР, София

Участниците в първите етапи на Програмата, подават следните документи:

1.Заявление за участие.

2.Декларация за липса на двойно финансиране.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта на ССА.