img

Класиране на участиците в конкурс по НП "Млади учени и постдокторанти"

30.03.2021

Във връзка с приключилия конкурс по НП „Млади учени и постдокторанти” 37 млади учени са одобрени за участие в третия етап на програмата, както следва:

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

1Иван Йорданов Бакалов

2Живка Тодорова Горанова

3. Стоил Пенев Желязков

4. Мария Мариановна Момчилова

Институт по земеделие – Карнобат

1. Веселина Даниелова Добрева

2. Цветелина Павлова Добрева

3. Милен Русев Чанев

Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

1. Керанка Димитрова Жечева

2. Атанас Иванов Атанасов

3. Марияна Стойчева Стоева

4. Мария Светославова Петрова

Институт по аграрна икономика – София

1. Михаела Михайлова Михайлова

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията

1Мариела Атанасова Стойкова    

2. Иво Тодоров Янашков    

3. Емил Володиев Димитров    

4. Благой Перо Еленов

5. Августа Георг Степчич    

6. Цветина Николаева Илиева-Папаркова

Институт по овощарство – Пловдив    

1. Наталия Георгиева Димитрова

2. Дияна Василева Александрова

3. Мариета Костадинова Нешева

4. Ангел Величков Димитров

5. Сашка Кирилова Савчовска 

Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково

1. Десислава Минкова Киркова

2. Силвия Тодорова Пеева

Институт по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив

1. Катя Костадинова Василева    

2. Ваня Милкова Славова

Институт по криобиология и хранителни технологии – София     

1. Николай Янков Солаков

Институт по царевицата – Кнежа

1. Иван Йорданов Битунски

Земеделски институт – Стара Загора

1. Николай Тодоров Иванов

Институт по полски култури – Чирпан

1. Рангел Георгиев Драгов

Институт по животновъдни науки – Костинброд

1. Милена Георгиева Божилова-Сакова

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

1. Деница Данева Христова

2. Магдалена Станчева Петкова

Институт по декоративни и лечебни растения – София

1. Ралица Янчева Гаврилова


Приоритетните направления за развитие на научни изследвания в България са залегнали в Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030 (НСРНИ) и са в съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2020 (ИСИС). В изпълнение на една от целите на НСРНИ, а именно привличането и задържането на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждането на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство е разработена Националната програма (НП) „Млади учени и постдокторанти“. Тя е създадена с цел да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Хоризонт 2020 за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насърчаване на младите учени (лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й) и постдокторантите (учени, придобили образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването й) и подпомагане развитието на тяхната кариера.

Младите учени и постдокторантите трябва да работят в: приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.; тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.; научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България; в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.