img

Президентът Румен Радев на посещение в Института по растителни генетични ресурси "Константин Малков"

27.05.2020

Нужни са инвестиции в модернизация на лабораториите и младите учени на ИРГР-Садово 

 В рамките на посещението си на територията на пловдивската община Садово президентът Румен Радев посети Института по растителни генетични ресурси (ИРГР) „Константин Малков“. Като част от структурата на Селскостопанска академия (CCА), Институтът в Садово е водещо научно звено в направленията растителни генетични ресурси и изготвяне на селекционни програми при основни за страната ни култури. 

Основен фокус в разговорите на държавния глава с ръководството на ИРГР бе процесът по съхраняване на семената и генетичните ресурси и фактическото състояние на лабораториите. На срещата присъстваха председателят на ССА проф. д-р инж. Мартин Банов, Валентина Танева-Алексова – съветник по образование, наука и иновации на Президента на Република България, кметовете на общините Първомай и Садово, директорът на ИРГР доц. д-р Катя Узунджалиева, заместникът ѝ проф. д-р Цветелина Стоилова, шефът на Генбанката и ръководител на бюро „Научно обслужване и маркетинг“ в Института гл. асистент Иван Алексиев, ректорът на Аграрен университет – Пловдив проф. д-р Христина Янчева заместничката ѝ доц. д-р Светла Янчева, проф. дн Димитър Греков, проф. д-р Христо Бозуков и учени от научното звено. 

„На дневен ред е издигане престижа на земеделската наука и ефективното използване на нейните резултати и постижения в същинското селскостопанско производство“, акцентира президентът Радев. По думите му това може да се случи с целенасочено финансиране и привличане на млади хора в научните звена на Селскостопанска академия и конкретно в направленията растителни генетични ресурси и селекционни програми в ИРГР-Садово. 

Институтът по растителни генетични ресурси “К. Малков” e наследник на богата история и традиции в земеделската наука. През 1882 г. в Садово е организирано първото земеделско ”опитно поле” с добре обзаведени лаборатории (т. н. сервизи) и е поставено началото на земеделската наука в България. През 1902 г. опитното поле прераства в първата Земеделска опитна станция с директор знаменития български учен Константин Малков и България се нарежда на пето място в света с организирани агрономически изследвания. Институтът по интродукция и растителни ресурси е създаден с ПМС през 1977 г. на основата на Опитна станция “К. Малков”, Станцията по сортоподдържане и семепроизводство в Садово и Секцията по генетични ресурси от Института по генетика в София. От 2001 г. с ПМС 270/15.12.2000 г. е преименуван в Институт по растителни генетични ресурси.

Опазването на растителните генетични ресурси, част от културното наследство на България, е наше задължение, което дава на бъдещите поколения шанс за създаване на зародишна плазма по изискванията на новото време, убедени са съвременните учени на ИРГР-Садово. Нужна е обаче финансовата подкрепа и визия на всички отговорни и заинтересовани за това институции. Липсата на модерна лаборатория ги поставя в положение изпитването и изследването на родните конвертируеми и високопродуктивни сортове да се проточва до 10 години, докато колегите им в Европа и света извършат това много по-бързо и ефективно със съвременно технологично оборудване. „Нужна ни е молекулярна лаборатория, с която нашата работа ще бъде далеч по-ефективна и конкурентоспособна с фактическото състояние на Генбанката на ИРГР“, акцентира проф. д-р Цветелина Стоилова от позицията си на зам. директор на Института и водещ негов учен в областта на растителните генетични ресурси. 

„Най-голямата ни програма е тази по растителни и генетични ресурси, тъй като за нас това е бъдещето, което трябва да бъде съхранено за поколенията. При нас се намира Националната генбанка, в която се съхраняват над 60 000 образци от над 2 000 различни култури“, припомни и гл. ас. Иван Алексиев.

„С новия Закон за Селскостопанска академия и нейната академична автономност се откриват реални възможности за по-ефективно оползотворяване на отпусканите ѝ бюджетни средства в посока увеличаване на собствените приходи на институтите и тяхното целенасочено оползотворяване за надграждане на собствената им материална база“, припомни председателят на ССА проф. Банов. По думите му това е водеща амбиция в усилията на интелектуалния и научен потенциал на ръководството и структурните звена на Академията.

Доста от сортовете на ИРГР през годините са печелили награди за иновации, включително и на тазгодишната АГРА, на която бе отличен високодобивна пшеница от най-висок клас сорт САШЕЦ - съвместна разработка на екип учени от институтите ИРГР-Садово и Института по полски култури в Чирпан на ССА.