img

Проф. Божанова, ССА: Имаме голям потенциал за развитие на биоикономиката

24.03.2022

В същото време липсват добри практики от сферата на кръговата биоикономика 

Предизвикателствата и препятствията, които България трябва да преодолява по пътя към биоикономиката, са големи. На първо място – България няма действаща национална стратегия и план за действие за развитие на биоикономиката, каза проф. д-р Виолета Божанова - заместник-председател на Селскостопанска академия. Тя участва в семинар на Аграрен университет - Пловдив и Посолство на Кралство Нидерландия в България на тема "Развитие на биоикономиката в България: възможности за внедряване на иновации и растеж", който се проведе под патронажа на министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер в Пловдив.

Основните предизвикателства във връзка с развитието на биоикономиката в страната ни, които очерта проф. Божанова по време на експозето си са: ниският дял на приноса на секторите на биоикономиката в националната икономика, големият брой заети лица в тях и ниската им добавена стойност. В същото време е налице висок, но неизползван потенциал за добив и преработка на биомаса; висок дял на износа на непреработена свежа биомаса и незначителен дял на износа на преработена продукция. Друг важен недостатък е липса или наличие на ограничен брой добри практики от сферата на кръговата биоикономика за преработка на отпадъци от биомаса и биобазирани продукти, добави още проф. Божанова. 

Проф. д-р Виолета Божанова и проф. д-р Владислав Попов, заместник-ректор на Аграрен университет – Пловдив предизвикаха интерес с презентацията си в Пловдив, като очертаха съществуващите предпоставки за развитие на една силна биоикономика и слабостите, които трябва да бъдат преодолени. Те изтъкнаха необходимостта от разработването на Национална стратегия за биоикономика на фона на функционирането на силен аграрен сектор, който пък е основата за развитие на биоикономиката. В тази връзка през 2020 г. Селскостопанска Академия вече разработи по поръчка на МЗХГ Стратегия за укрепване ролята на аграрния сектор в биоикономиката. Целта и е да подпомогне пълноценното участие на аграрния сектор в изграждането на новаторска биобазирана и базирана на знание икономика, включваща използването на възобновяеми биологични ресурси за целите на промишлеността и енергетиката, като се гарантират биологичното разнообразие и опазването на околната среда. 

И двамата представители на изпълнителната власт по време на събитието - министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер и заместник-министърът на земеделието Иван Христанов подчертаха, че за съжаление до този момент ролята на науката за създаване на иновации в. т. ч. и за биоикономиката е била подценявана и финансово неглижирана. По думите на проф. Божанова с осъзнаването на проблема започват и решенията. 

Биоикономиката обхваща производството на възобновяеми биологични ресурси и тяхното превръщане в храни, фуражи, биологични продукти и биоенергия. Тук се включва и рециклиране на всички отпадъци по веригата – отпадъчна биомаса от земеделско производство и органични отпадъци от преработвателната промишленост.

При кръговата икономика и в частност кръговата биоикономика използваме по-добре всичко, което вече сме използвали. 

Така например при преработването на биомасата до биогорива се получават и отпадъчни продукти, които могат да се превърнат в разнообразен набор от използваеми продукти като добавки за фураж, биопластмаси и биополимери и др. Има голям потенциал по отношение на създаване на работни места в селските райони, опазване на природната среда, справяне с климатичните проблеми и създаване на по-висока добавена стойност за цялото общество. 

В момента Селскостопанска академия участва в проект „Засилване на устойчивата кръгова биоикономика в страните от Централна и Източна Европа: BIOEASTsUP“, финансиран по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е да се стимулира стратегическото мислене и международното партньорство за разработване на национални стратегии за кръгова биоикономика в страните от Централна и Източна Европа и да се разработи консолидирана Програма за стратегически изследвания и иновации (SRIA) в областта на биоикономиката. В допълнение се очаква да се приложи подхода за привличане на всички заинтересовани групи в обсъждането на приоритетите и идеите за развитието на биоикономиката във всяка отделна страна; да се подпомогне създаването на политики, основани на данни; да се увеличи популярността на биоикономиката. 

При изпълнението на проекта се анализират много данни, свързани с всички отрасли в биоикономиката и на тази база се правят препоръки за това в каква посока трябва да се развива биоикономиката. В рамките на проекта са създадени тематични работни групи по няколко основни направления в т.ч. и с участие на изследователи от ССА с цел разработване на обща програма за стратегически изследвания и иновации в областта на биоикономиката, които да станат част от общите европейски приоритети.   

Във форума освен министър Лорер и заместник-министър Христанов участие взеха ректорът на Аграрен университет проф. Христина Янчева, посланикът на Кралство Нидерландия в България Н. П. Симон ван дер Бург, съветникът по земеделие в посолството Арие Велдхуйзен, д-р Ваня Симеонова от университета във Вагенинген – Нидерландия, доц. Димо Атанасов от Аграрния университет, Иво Куманов от НИК Електроникс, Фондация Клийнтех България.

Презентацията на проф. Божанова можете да видите тук