img

Идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза

06.07.2020

В периода от 20.05.2020 г. до 20.06.2020 г. се извърши идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза /Rosa damascena и Rosa alba/. Със заповед на министър Десислава Танева се назначиха комисии, които включват представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, София, Институт по розата и етеричномаслените култури, Казанлък и представители на съответната областна Дирекция „Земеделие“. Научният колектив на ИРЕМК, Казанлък се включи активно в обследване на насажденията от маслодайна роза в районите на страната, където се отглежда. Идентификацията на площите се извърши във фаза „цъфтеж“, след проверка на място, извършена в присъствието на собственика. За резултата от проверката съответната комисия изготвя констативен протокол, който съдържа информация за площта на местонахождението на насажденията и вида на маслодайната роза. Протоколът е официален документ, който удостоверява вида на маслодайната роза.

Тази идентификация на площите с маслодайна роза е залегнала в приетия през месец януари 2020 г. Закон за маслодайната роза.

Обследването ще даде информация, колко от площите в страната са засадени с Rosa damascena и Rosa alba.