img

ИАИ пред заключителен отчет по проекта за оползотворяване на утайките, получени при пречистване на отпадни води

08.02.2021

Институтът по аграрна икономика (ИАИ), който е в структурата на Селскостопанска академия, продължава работата си по научно-приложния проект „Възможности от оползотворяването на утайки, получени при пречистване на отпадни води и ефект за устойчиво земеделие“ (2019-2020) с възложител: „Софийска вода“ АД. Участници в него от страна на ИАИ са: проф. д-р Храбрин Башев – ръководител на научния колектив, доц. д-р Божидар Иванов, гл. ас. д-р Ангел Саров и гл.ас. д-р Даниела Цвяткова.

Целта на съвместения научно-приложен проект от една страна е да се изследват ефектите от оползотворяването на утайките в земеделието, като се предложат възможности за приложението им, а от друга - да се намери трайно устойчиво решение за тяхното управление. 

Проектът стартира през месец май 2019 г. В обстановката на пандемия от Ковид-19 срокът за изпълнение на предвидените по него дейности бе удължен до месец март 2021 г. 

В момента екипът от ИАИ изпълнява стриктно тайминга на работната програма и дейности. Технологично-експерименталната част от работата вече е отчетена пред възложителя. Направен е анализ на ефекта от въздействието на утайката върху ботаническите характеристики на земеделски култури (пшеница, царевица, слънчоглед) при различни типове почви, най-често срещани в Софийска област (чернозем-смолници и алувиално-ливадни) и при различно съотношение почва-утайка. Учените са анализирали и социално-икономическите и поведенчески аспекти в оползотворяването на утайки в земеделските стопанства. Проведени и обобщени са широкобхватни дълбочинни интервюта със земеделски производители, ползващи и неползващи утайка в Софийска област, с които се цели събирането на пълна информация от производствено, икономическо, поведенческо, социално и организационно естество. Взетите интервюта от земеделски производители, които използват утайки в своята земеделска дейност, показват два пъти по-високи добиви, в сравнение с конвенционалното производство. Това на практика разкрива и потенциала на търсените резултати.

Предварителните наблюдения показват (потвърждават се също и от направените лабораторни анализи и интервюта), че ефектът от оползотворяването на утайката не е мигновен. Установява се, че има лаг (фазова разлика) в разкриване на ползите от тази дейност. Оползотворяването на утайките в земеделието, следва да се разглежда, като една от възможностите за оползотворяване на този отпадъчен продукт от ПСОВ в дългосрочен план, наред с други алтернативи, сочи заключението на учените от ИАИ. 

В момента екипът по проекта в ИАИ подготвя заключителния отчет, в който ще бъдат включени научни анализи относно ефекта от утайката върху минералния състав на културите. Направените лабораторни анализи включват степента на усвояемост на тежки метали, азот, фосфор и калий в готовия продукт (в зърната) на трите включени култури.

Допълнително се разработва оптимизационен модел на база линейно програмиране с включване на Икономико-математическа задача. Целта е да се подготви анализ за икономическата ефективност на конкретна ферма в Софийска област, следствие употребата на утайка. Накрая във финалния отчет ще се направят предложения за подобряване на европейските и държавните политики, способстващи за ефективното управление на утайките. 

Цялостното решаване на проблемите, свързани със социално-икономическата ефективност при използване на утайките в селскостопанската практика ще помогне на науката и практиката за решаването на тези изключително актуални и важни предизвикателства не само за България, а и в по-глобален аспект.