img

Годишна отчетна конференция на Националната научна програма "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот"

25.11.2019

Над 30 учени от институтите на Селскостопанска академия взеха активно участие в представянето на резултатите от научната работа през първата година от изпълнението на Национална научна програма "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот" (ННП-ХРАНИ). На 15.11.2019 г. в Аграрния университет – Пловдив се организира и проведе Годишна отчетна конференция на Националната научна програма.

Учените от 14 института на ССА представиха постери и участваха в тематичните сесии по четирите компонента на програмата: 

 1. „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи“, 

 2. „Растително здраве и безопасност в  хранителните системи“, 

 3. „Качество на храните за по-качествен живот“,

 4. „Биоикономика, хранителни системи и интегрирано регионално развитие“.  

проф. д-р Елена Тодоровска – главен научен секретар на ССА, в ролята на оперативен координатор на Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи“ на ННП-ХРАНИ, представи работата на екипа, който работи по научните задачи в трите работни пакета:

РП 1.1 „Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени“,

РП 1.2 „Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието  и екосистемните услуги“,

РП 1.3 „Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи“.

За изпълнение на 9 научни задачи и 29 дейности в Компонент 1, участват в съвместни колективи над 130 учени от 9 института на ССА, 2 института на БАН, Националния институт по метеорология и хидрология, Тракийски университет – Стара Загора, Института по хранителни технологии - Пловдив и Аграрен институт – Пловдив.

Презентация на резултатите от Компонент 1 - тук.

Ръководители на работни пакети по компонентите на ННП представиха доклади в четири тематични сесии. От институтите на ССА, доц. дн Анелия Янчева от Агробиоинститут – София представи презентация по работен пакет 1.3 „Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи“; проф. дн Иван Атанасов – директор на Агробиоинститут – София, подготви представяне на дейностите и резултатите по РП 2.1 “Хранителни системи базирани на модерни дигитални методи за управление”; проф. д-р Ирена Атанасова – директор на ИПАЗР “Пушкаров“ – София, запозна участниците с постигнатите резултати по РП 2.4 “Възобновяеми биологични ресурси в стопанските единици”; проф. д-р Илиана Начева – директор на Института по криобиология и хранителни технологии – София представи работата по РП 3.2 „Запазване на хранителните качества на продуктите чрез иновативни опаковки”; проф. д-р Румен Попов – представи напредъка по РП 4.1 „Значение на биоикономиката за регионално развитие, агро-хранителните вериги и качество на живот”.


Проф. д-р Виолета Божанова – заместник председател на ССА участва в конференцията като член на Изпълнителния съвет на Национална научна програма "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот" и като водещ учен от Института по полски култури – Чирпан. Тя направи представяне на работата на екипа по работен пакет 2.1 „Хранителни системи базирани на модерни дигитални методи за управление” и участва активно в обсъжданията на дейностите по работни пакети 1.1 „Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени“ и 1.2 “Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието и екосистемните услуги” на Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи“. 

Повече подробности от конференцията може да прочетете на сайта на Националната научна програма "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот" – http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC/;