img

Екип на ИАИ в Самоков по проекта АГРОРИНГ за ефективността от използване на утайките

21.07.2022

В рамките на анкетните проучвания по Проект „Социално-икономическа ефективност от използване утайките от ПСОВ в селското стопанство” АГРОРИНГ /Договор Номер КП-06-Н36/11 от 13.12.2019 г./, финансиран от Фонд “Научни изследвания“ на МОН, екип на Института по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия (ССА) този месец посети Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в Самоков и се срещна със земеделски производители от региона, проявили интерес към ползите от амбициозните цели на учените.

В рамките на инициативата бяха засегнати аспекти от втория етап на проекта и работата на учените, които наблюдават фактори от производствената, икономическата, социалната и екологична област на въздействие на утайките при използването им в земеделието в други райони на страната. 

Интересът към практиката на други европейски страни, евентуалните икономически ползи и аспектите на агрохимичния анализ, гарантиращ полезността на добре обезопасените утайки за почвите и растенията/направен от водещи специалисти и партнора по проекта – НЦОЗА, потвърди намерението за разширена среща – семинар в средата на септември тази година, в района на Самоков. Тя предвижда по-широка информационно покритие на темата за оползотворяване на утайките сред местни организации, експерти и учени.

Базова организация по проекта „Социално-икономическа ефективност от използване утайките от ПСОВ в селското стопанство” АГРОРИНГ е Институтът по аграрна икономика към ССА, в партньорство с водещите в тази област специалисти проф. дн инж. Мартин Банов, председател на Академията, и проф. д-р Светла Маринова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”. Партньор по проекта е Национален център за общественото здраве и анализи (НЦОЗА)