img

Докторанти от ИАИ с изследване за въздействие и предизвикателства на дигиталния маркетинг в агро-хранителната система

22.05.2023

В периода 18-19 Май 2023 г. в Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, с подкрепата на Селскостопанска  академия, се състоя 26-тата Международна научна конференция ЕкоMаунтин 2023“, посветена на екологичните проблеми в планинското земеделие. Тази година конференцията мина при много голям интерес с участие на учени от различни държави като Сърбия, Турция, Румъния, Република Северна Македония, Казахстан, Монголия, Украйна и от учени, представители на различни университети и институти от ССА. Представените доклади бяха на различни теми, разделени в няколко направления „Животновъдство“, „Фуражно производство, ливадарство“ „Трайни насаждения“ и „Общо земеделие“

В направление „Общо земеделие“, докторантите Божура Фиданска и Румена Гандева от Института по аграрна икономика (ИАИ) на Селскостопанска  академия, представиха две изследвания, направени по актуални теми: „Въздействие и предизвикателства на дигиталния маркетинг в агрохранителната система“ и „Класификационен анализ на регионалното аграрно развитие“. По първата тема: „Въздействие  и предизвикателства на дигиталния маркетинг в агрохранителната система“, бе разгледан дигиталния маркетинг като неразделна част от дигиталната бизнес трансформация, състоящ се от нови маркетингови подходи, които са подходящи за непрекъснато променящата се пазарна ситуация и на които се основават информационните и комуникационни технологии.

   Целта на изследването е на база литературно проучване за навлизането на дигиталния маркетинг в агрохранителната система да се систематизират основните термини и да се проследи промяната в търсенето и предлагането на селскостопански хранителни продукти, като се изследват цените на средната потребителска кошница, средния доход и потребление на домакинствата, за да се прогнозира тяхната динамика и да се определят основните фактори, които я идентифицират.

 Представени бяха резултатите от изследването, като подробно бяха разгледани инструментите, на които се базира дигиталният маркетинг, като SWOT анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред дигиталния маркетинг. Проследени са промените в онлайн търговията, особено в периоди на кризи, каквито са кризата с COVID 19 и войната в Украйна, както и промените в цените на основните хранителни стоки от средната потребителска кошница и средния доход на домакинствата от работната заплата.

 По втората тема „Класификационен анализ на регионалното аграрно развитие“: През последните десетилетия вниманието към проблемите на аграрното регионално развитие силно нараства, което извежда на преден план въпроса за обуславящите го индикатори.

 Целта на изследването е да се направи класификация с помощта на избрани индикатори с голяма тежест в аграрната икономиката. Избраните индикатори  са: индекс на брутното производство от земеделие на глава от населението, индекс на износа на СС продукти, индекс на вноса на СС продукти, дял от обработваемата земя от общия размер на земеделската земя и дял на използваните азотни торове на единица площ.

 Основен резултат е създаването на класификация на световното селско стопанство. Изследването е насочено към последващ анализ на конвергенцията между аграрното развитие на различните региони и обуславящите го индикатори, които се променят по въздействието на външните и вътрешните фактори на средата.

  Целият текст на изследването ще бъде публикуван в научното списание на Институт по планинско животновъдство и земеделие гр. Троян.