img

Акредитацията на лаборатория на Института по тютюна и тютюневите изделия с нов сертификат до 29.12.2024 г.

14.06.2021

Единствената у нас независима акредитирана лаборатория за анализ на основни компоненти в тютюна и тютюневия дим в България в Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) респектира с отговорните функции и значение на научното звено в пловдивското село Марково, като част от структурата на Селскостопанска академия.

В лабораторния му комплекс, с Ръководител доц. д-р Маргарита Дочева, се извършват анализи за съдържание на основни компоненти в тютюн - никотин, редуциращи въглехидрати (захари), редуциращи субстанции, общи захари, хлориди и влага в тютюна. В тютюневия дим на цигарите се изследва съдържанието на контролираните компоненти - катран, никотин и СО.

В научноизследователските лаборатории на ИТТИ се изследват по-широк кръг от показатели, както в тютюна така и в тютюневия дим. В тютюна се определя съдържанието на общ азот, белтъци, амоняк, нитрати, които дават обективна оценка на качеството на тютюна. 

Основното техническо средство, което се използва при анализ на горепосочените вещества в тютюна е Автоматичният анализатор в поток AA3, Seal. Закупен е в началото на 2019 г. и се състои от инжектор, перисталтична помпа, която засмуква едновременно реактивите и тютюневия екстракт, основен модул, в който протичат цветните реакции и детектор.

Чрез автоанализатора се определя съдържанието на основните групи вещества в тютюна.

  • Азотсъдържащи вещества, представени от: алкалоиди, като никотин, общ азот, белтъчни вещества, нитрати и амоняк;
  • Въглехидрати – редуциращи захари, общи редуциращи захари, редуциращи субстанции;
  • Хлориди

Анализът на веществата се състои в екстракция на тютюнев прах с воден или 5-процентов разтвор на оцетна киселина и последващо анализиране чрез автоанализатора.

За всеки отделен показател се използват различни реактиви, които реагирайки с тютюневия екстракт образуват цветно съединение, което се колориметрира при определена дължина на вълната.

При определяне съдържанието на общ азот и белтъци е необходимо първоначално изгаряне на тютюна по метода на Келдал и последващо определяне на компонентите чрез автоанализатора.

По отношение на специфичните компоненти в тютюна се изследва съдържанието на полифеноли в тютюн, които определят полезните свойства на тютюна.

Във връзка с допълнение на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове, който гласи че акцизна стока са: „изсушени, плоски с неправилна форма, частично обезжилени тютюневи листа, преминали процес на изсушаване и контролирано овлажняване, които съдържат тегловно повече от 0,65 на сто глицерин и са годни за пушене след проста манипулация посредством смачкване или ръчно нарязване“, през 2020 г. е адаптиран метод за определяне на глицерол в тютюн.

Анализът на контролирани компоненти в тютюневия дим - катран, никотин и СО се извършва чрез 20-канална ротационна машина за пушене и газов хроматограф. Тези две технически средства изцяло отговарят на световните изисквания за анализ на тютюнев дим. Процесът на изследване на тютюневия дим се състои в два етапа – пропушване на цигарите и събиране на суровия кондензат, екстрахиране на кондензата и газ-хроматографско определяне на съдържанието на никотин в кондензата на тютюневия дим. Процесът на пушене е напълно автоматизиран. На нея може да се пропушват цигарите в три режима – стандартен и два интензивни /Масачузетски и Канадски/. При стандартния режим на пушене обемът на всмукване е 35 мл., продължителност на всмукване – 2 секунди, брой всмуквания на минута – 1 брой. При интензивните режими се завишава обема на всмукване на 45 и 55 мл., съответно и броят всмуквания на минута – 2 броя. Доказано е, че интензивните методи за пушене се доближават до маниера на пушене на хората в световен мащаб. След приключване на процеса на пушене събраният суров кондензат се екстрахира с изопропанол и се подлага на анализ с газов хроматограф за определяне съдържанието на никотин.

Освен контролираните компоненти в тютюневия дим изследванията в научните лаборатории на ИТТИ са насочени към разработване на методи за определяне на карбонилни вещества в газовата фаза на тютюневия дим. Тези вещества са с доказано вредно въздействие върху човешкото здраве. Адаптирани са методи за определяне на съдържанието на ацеталдехид, формлдехид, акролеин, ацетон, пропионалдехид и 5-хидроксиметил фурфурал в тютюневия дим. През 2020 г. е разработен метод за определяне на кротоналдехид в тютюневия дим.

Тук можете да прочетете сертификата