img

95 години Институт по земеделие – Карнобат

27.11.2020

През есента на 1925 година с указ № 74 на Негово величество цар Борис III от 28.11.1925 г. е основан Институтът по земеделие (ИЗ) – Карнобат, който днес е в структурата на Селскостопанска академия (ССА).

Институтът е създаден като Държавно земеделско опитно поле с ръководител отначало агроном, а по-късно академик Кирил Павлов (1925-1928 г.). Намира се в Югоизточна България в град Карнобат, район, който се отличава със сравнително благоприятни условия за селскостопанска дейност.

Указ на цар Борис III

В първите години броят на научните кадри е твърде ограничен. Към 1947 г. той нараства на 6-8 души, а към 1959 г. - на 16-18. Постепенно се разширява материалната база. Наред с изследвания по селекция на пшеница, ечемик, овес, маслодаен лен и агротехника на основните полски култури, в последствие се работи и със селекция на царевицата, борбата с ерозията на почвата, както и по селекция и агротехника на лозата. Към 1953-1958 г. е възстановена и се поддържа в чистопородно състояние Карнобатската местна порода овце.

През 1962 г. Институтът е тясно специализиран като национален център по ечемика с основна тематика по селекция и агротехника на ечемика и агротехника на основните за Югоизточна България полски култури. Преустановена е селекционната работа с пшеницата, а пет години по-късно с царевицата. В периодите 1967-1969 г. и 1984-1994 г. работата по селекция на пшеницата е временно възстановена. От 1988 г. се работи отново по селекция на пролетен и зимен овес.

Общ изглед на Опитното поле - 1936 г.

Днес в ИЗ - Карнобат функционират сектор „Наука“ с 15 научни работници, специалисти с висше и средно специално образование, механизатори и селскостопански работници и „Производствено - експериментална база“. 

Обособени са секция „Селекция“ и секция „Растителна защита и технологии“, специализирани лаборатории по биохимия, агрохимия, физиология, фитопатология, биотехнологии и пивоварно - технологична лаборатория, обединени в отдел „Лаборатории“. В секция „Селекция“ се провеждат селекционно-генетични изследвания за създаване на нови сортове ечемик и овес с повишена продуктивност, подобрени качества на зърното и повишена устойчивост към абиотичен и биотичен стрес. Изпълнява се селекционно-подобрителна програма в областта на овцевъдството, целяща поддържане и подобряване на породите овце - Карнобатска местна, Карнобатска тънкорунна и Синтетична популация „Българска млечна“. В секция „Растителна защита и технологии“ изследванията са насочени към разработване и внедряване технология за интегрирано производство на традиционни и алтернативни зърнено-житни култури, като основа за производство на безопасни храни, опазване на екосистемите и толерантност на културите към екстремни климатични въздействия и технология за биологично производство на зърнено-житни култури, върху която се базира производството на семена за биологично земеделие.

От 2001 г. е възстановена дейността на Бюрото за научно обслужване и маркетинг. Институтът има библиотека с над 15 000 тома научна литература. Голям е и броят на научно-популярните статии на учените от ИЗ - Карнобат, които имат за цел да отговорят на потребностите на фермерите. През 2012 г. е издаден и първият брой на международното списание „Научни трудове“. 

Акад. П. Попов и проф. Брешков на посещение в Опитното поле

ИЗ - Карнобат има сключени договори за научно-техническо сътрудничество с Тракийски земеделски научноизследователски институт - Одрин, Турция и с Университет „Гоце Делчев“ - Щип, Македония. Ежегодно се извършва обмен на селекционни материали, съвместни опити и се подготвят научни публикации.

Производствено - експерименталната база в ИЗ - Карнобат е изградена през 1955 г. със задача да извършва внедряване на научните постижения, ускорено размножаване на нови сортове зимен ечемик, зимна мека пшеница и зимен овес, производство на висококачествени предбазови и базови семена и разплодни животни от трите породи овце.

Учените от ИЗ - Карнобат не крият самочувствието си на специалисти от един дееспособен и резултатно работещ екип. В научното звено на ССА са създадени над 30 сорта зимен пивоварен и фуражен ечемик, които заемат над 90% от площите засети с тази култура в България. Някои от тях се представят много добре в съседна Турция, където има сключени лицензионни договори за изпитване и семепроизводство. Интерес към сортовете на Института проявяват и фермери от Молдова и Македония. ИЗ - Карнобат предлага ежегодно на фермерите над 1000 т автентични и висококачествени семена от 10 сорта пивоварен ечемик, 4 сорта фуражен ечемик, 1 сорт пшеница и 1 сорт зимен овес. Бюрото за научно обслужване и маркетинг в него работи за бързото навлизане на новите научни продукти в производствената практика чрез популяризирането им сред фермерите на периодично срещи, семинари и кръгли маси.

Земеделските производители и представителите на селскостопанската научна общност в страната уважават и високо ценят постиженията на Института по земеделие – Карнобат.