img

Проф. д-р Валентина Божкова

Телефон: +359 32 671095 Имейл: vbozkova@abv.bg

Завършва ВСИ – Пловдив (днес Аграрен университет) през 1980 г. От 1982 of 2001 г. работи в Опитна станция по сливата – Дряново. От 2001 г. започва работа в Института по овощарство – Пловдив. През 1993г. защитава дисертация на тема “Агробиологични проучвания на джанкови сортове и форми“ по научна специалност “Овощарство“. През 1999 г.придобива научното звание Старши научен сътрудник II степен, а от 2014 г. заема академичната длъжност “професор“. Участвала е в програма HORTIVAR към ФАО (2004-2006 г.);ръководила е екипи от Института по овощарство по два проекта по 7РП – SHARCO (2008 -2012 г.) и MARS (2014-2016 г.), участвала е в 4 международни екипа по създаване на научни проекти по програма Хоризонт 2020. Ръководител и участник в редица планови (към ССА), национални (към МОН и САПАРД) и международни проекти (с Румъния, Белгия, Северна Македония и Китай). Ръководител на един успешно защитил докторант и на един отчислен с право на защита. Била е член на СНС по Овощарство, лозарство и зеленчукопроизводство към ВАК (2004-2006 г.); Експертен съвет по Растениевъдство (2006-2018 г.); председател на Екпертния съвет по овощарство и лозарство(от 2018 г. ); член на Научния съвет към Института по овощарство (2001 – 2017 г.) и Научния съвет по овощарство и лозарство (от 2018 г.) Изнесла е редица доклади по овощарство и селекциая на овощните култури на наши и международни научни форуми. Член е на редакционните колегии на две румънски списания –Romanian Journal of Horticulture и  Scientific Papers Series B Horticulture (издание на Университета по агрономия и ветеринарна медицина в Букурещ). Провела е множество консултации и лекции с производители. Има над 90 научни публикации и над 70 научно-популярни.