img

Проф. дн инж. Мартин Банов

Телефон: +35928127505 Имейл: m.banov@agriacad.bg

Проф. дн инж. МАРТИН ДИМИТРОВ БАНОВ е роден на 9 юли 1958 г. През 1983 г. завършва Висшия институт по архитектура и строителство (днес Университет по архитектура, строителство и геодезия) като дипломиран инженер-земеустроител. С работата си в Института по почвознание и програмиране на добивите „Никола Пушкаров”, София, в периода 1986-1989 г. защитава научната степен Кандидат на селскостопанските науки (доктор), а през 1999 г. - Старши научен сътрудник II степен. От 2012 г. е  професор по Почвознание в Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров”, София (Национален център за научна, приложна и обслужваща дейност в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията на земеделието и защита на растенията и част от Селскостопанска академия). 

Проф. дн инж. БАНОВ е специалист в областите на екологията, възстановяването и мелиорирането на нарушени, замърсени и ерозирани земи и почви, биогоривата, агроекологичното земеделие, земеустройството и геодезията. 

Има 31 години трудов стаж в ИПАЗР „Никола Пушкаров”, София, с последна служебна позиция негов зам. директор, преди назначаването му за председател на Селскостопанска академия през м. юни 2019 г.