img

Проф. д-р Магдалена Облакова

Телефон: +359879601891 Имейл: moblakova@abv.bg

Завършва Висш институт по Зоотехника и Ветеринарна медицина, гр. Стара Загора като Магистър зооинженер. През 1993 г. защитава докторска дисертация в Катедра “Генетика, развъждане и биотехнология в животновъдството“ на Московската ветеринарна академия. Научната ѝ кариера преминава в Института по птицевъдство в гр. Костинброд и Земеделски институт – Стара Загора с научноизследователска дейност, организирана в 24 научноизследователски проекти и такива за обучение. Ръководител е на 2 и изпълнител на 10 научни проекта към Селскостопанска академия. Участва в 6 финансирани от външни организации и 6 по международни програми със средства от ЕС проекти. Академичната й длъжност е в професионалното направление животновъдство, по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“. Има 115 научни публикации.