img

Проф. д-р Даниела Кертикова

Телефон: +359 879573099 Имейл: d_kertikova@abv.bg

Родена в гр. Ловеч. Възпитаник на Математическата гимназия – випуск 1980 г. През 1985 г. завършва ВСИ – Пловдив (днес Аграрен Университет) като дипломиран инженер-агроном. През 1985 г. започва научната си кариера в Институт по фуражните култури (ИФК) – Плевен. Защитава дисертация (1995 г.) по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“. През 2001 г. придобива научно звание Старши научен сътрудник II степен, а от 2014 г. заема академичната длъжност "професор". Специализирала е в областта на селекцията в Институт по фуражните култури, Лоди – Италия. Има дългогодишна съвместна работа по проекти финансирани от Министерството на земеделието и горите на Италия. Автор е на сортове люцерна, грах и фий. Ръководител и участник в редица планови (ССА), национални (ФНИ) и международни проекти (Фландрия, Китай и САЩ). Има научно приложни резултати от изпълнението на изследователски проекти с доказана практическа реализация и комерсиална стойност. Научен ръководител на успешно защитил докторант. Има участие в обучението на китайски учени в България. В периода 1999-2001 г.; 2006-2010 г. и от 2018 г. е ръководител отдел "Селекция и семепроизводство на фуражните култури". Била е член на: СНС по Растениевъдство към ВАК – София (2004-2007 г.); Научен съвет на ИФК – Плевен (2001-2018 г.); Експертен съвет по Растениевъдство (2006-2009 г., 2013-2017 г.) към ССА. От 2018 г. е член на Научен съвет по Зърнени, фуражни и технически култури (ЗФТК), а от 2019 г. е член на Експертен съвет по ЗФТК към ССА. Има над 100 научни публикации.