Дата на заявяване: 1997-04-21; 

Регистров номер: 00032474