img

Проф. д-р Елена Тодоровска

Телефон: +35928127504 Имейл: elena_todorovska@agriacad.bg

Проф. д-р Елена Тодоровска е родена в Благоевград. Завършила е Биологически факултет на Софийски Университет през 1983 г., специалност “Молекулярна и Функционална Биология” със специализация „Обща и промишлена микробиология“. Започва кариерата си като технолог във Фармацевтичен комбинат, Дупница през 1983 г. От 1989 г. досега професионалното й развитие е свързано с АгроБиоИнститут (бивш Институт по Генетично Инженерство, Костинброд). През 1999 г. става „Доктор“ по научна специалност „Молекулярна Генетика“ (шифър 01.06.07). От ноември 2003 г. до януари 2019 г. е ръководител на група „Функционална Генетика - Житни“ към АгроБиоИнститут. През 02.2008 г. става доцент по научна специалност „Генетика“, а от февруари 2016 г. заема академичната длъжност „Професор“. От февруари 2019г. заема и длъжността заместник-директор на АгроБиоИнститута.

Има 90 научни публикации в реферирани български, международни и чужди научни списания в областта на растителната, животинска и човешка геномика с импакт фактор (IF) над 30, над 500 цитирания в международни и национални научни издания. Участвала е в 28 международни, билатерални и национални научни проекта, договорни задачи с частни фирми, в 8 научни проекти към ССА; в международни и национални конференции с общо 61 научни съобщения (17 доклада и 43 постера). 

Проф. Тодоровска е зам. главен редактор на „Journal Biotechnology and Biotechnological Equipment“ и член на редакционната колегия на сп. „Bulgarian Journal of Agricultural Sciences”. Била е член на УС на COST Action 853 (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research), COST Action 863 “Euroberry Research: From Genomics to sustainable production, quality and health” и COST Action 863 “TRITIGEN” за България.