- 24 юни 1953 г. - МС приема Разпореждане № 940.  С разпореждането се възлага на БАН, Комитета за науката, изкуството и културата, Министерството на финансите и останалите ведомства да проучат дейността на всички научноизследователски институти и да предложат на МС, кои от тях да бъдат утвърдени като таки¬ва и кои да бъдат трансформирани по на¬чин, който да повиши ефективността им. Приетият с разпореждането правилник определя научните институти като юри¬дически лица. Съобразно нуждите към научноизследователски институти се организират експериментални бази (лаборатории, опитни полета, работилници и др.).


- Възникват много научноизследователски институти и но¬ви опитни станции, развиват се нови направления за изследване, свързани с уедреното селско стопанство, с неговата интензификация и с нови форми на организация на труда.


-  Повишава се квалификацията на научните кадри и България става член на много международни организации по земеделие, животновъдство и ветеринарна медицина.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!