Търсене
Актуално


Проект на ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академияАнтикорупция

Сигнали за прояви на корупция и конфликт на интереси  за служители от Селскостопанска академия  могат да се изпращат:

- На пощенския адрес София 1373, ул.”Суходолска” № 30  или директно в пощенската кутия, поставена на същия адрес;

- На тел. 812 75 10 като задължително условие е обаждането да не е анонимно.

За да разгледаме Вашия сигнал, трябва да съобщите име, адрес и телефон за обратна връзка.

-На еmail адрес: signali_narushenia@agriacad.bg

Добре е сигналите да съдържат повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността  е гарантирана!

Брой прегледи на съдържанието : 325067
Български (България)English (United Kingdom)

Председател


Доц. д-р Христо Бозуков 

Роден през 1960 год. в Пловдив.

 

Доц. д-р Христо Бозуков е роден през 1960 г. в Пловдив. Носител е на грамота за цялостен принос за развитие на българското земеделие и е отличен с диплом и три сертификата за иновации в областта на тютюнопроизводството. Започва научната си кариера в Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) през 1984 год. Извървял е пътя от стажант – агроном до директор на научното звено, пост който заема от 2007 г. до назначаването му на председателския пост на Академията.

Завършва висшето си образование в ВСИ Пловдив през 1985 година със специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата” и специализация „Растителнозащитни технологии при полските култури”. Защитава докторска дисертация през 1999 година, а от януари 2002 година е ръководител на секция "Агротехника и растителна защита". От март същата година е избран за член на Научния съвет на ИТТИ. Хабилитиран е като старши научен сътрудник през 2003 год.

Доц. Бозуков има над 110 научни публикации, научно-приложни статии и доклади, 6 ръководства, наръчници и методики. Негови научни разработки са цитирани 62 пъти, като 32 от чужди автори. Член е на Консултативния съвет по тютюна към министъра на земеделието и храните. Участва и в работната група от експерти за изработване „Стратегия за тютюнопроизводството в България”.
Заместник-председател

Проф. Лазар Козелов


Проф. д-р Лазар Козелов е роден на 25.03.1951 г. в с. Долен, обл. Благоевград. Завършва магистратура във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора, специалност зооинженерство. Защитава докторска дисертация през 1978 г. на тема „Определяне на оптималните параметри за смилане на сеното и сламата за угояване на телета и агнета”. Хабилитиран е като професор през 2003 год.

Започва научната си кариера в Института по животновъдни науки в Костинброд през 1977 г. В научния колектив преминава през всички етапи на професионалната си реализация - от научен сътрудник до професор. През 2003 г. е назначен за директор на Института, пост който заема до 2012 г. От 2012 г. до момента е бил зам. – директор на животновъдното звено към ССА.

Проф. Козелов има над 90 научни публикации в наши и чужди издания в областта на животновъдните науки, издал е и 5 книги. Участвал е с доклади в 30 международни научни прояви и в 35 международни проекта.
Главен научен секретар


проф. д.т.н. инж. Валентин Христов Бъчваров
Място на раждане: Свищов

Образование:

1971-1974: Магистър инженер „Ферментационна химия и технология”, Висш химико-технологичен институт, Прага, Чехословакия, завършил с отличен успех

1968-1971: Висш институт по хранително- вкусова промишленост, Пловдив, завършил трети курс, изпратен за отличен успех да продължи образованието си в Чехословакия

1964-1968: Техникум по индустриална химия „Д. И. Менделев”, Варна

 

Научни степени и звания

2006 – старши научен сътрудник I степен, Институт по криобиология и хранителни технологии

2005 – доктор на техническите науки, Институт по криобиология и хранителни технологии

1986 – старши научен сътрудник II степен, Институт по пивоварна промишленост и хмелопроизводство

1977 – кандидат на техническите науки, ВХТИ Прага, Чехословакия

 

Професионален опит

2012 – Главен научен секретар на ССА

2008-2012: Директор на Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ)

2005-2007: Ръководител лаборатория „Пивопроизводство”, ИКХТ

2002-2004: Ръководител секция „ Пивопроизводство”, ИКХТ

2002: Директор научно обслужване и проектиране, Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки

2001-2002: Ръководител секция „ Пивопроизводство”, ИКХТ

1999-2000: Директор на Институт по пивоварна промишленост и хмелопроизводство (ИППХП)

1990-1999: Завеждащ секция „Технология  на пивото”, ИППХП

1985-1990: Заместник директор на ИППХП

1983-1986: Научен сътрудник Iстепен, ИППХП

1980.1983: Научен сътрудник  II степен, ИППХП

1979-1980: Технолог, Зам.директор по производството, комбинат „Софийско пиво”

1978-1979: Редовна военна служба

1977-1978: Технолог,  комбинат „Софийско пиво”

 

Участие в ръководни и научни органи

2003-2004: член на Управителния съвет на НЦАН

2007-2008: Председател на Експертен съвет „Общо земеделие и хранителни технологии”, НЦАН

2009-2011: Председател на Експертен съвет „Аграрна икономика и хранителни технологии”, ССА

от 2012 член на Управителния съвет на ССА

 

Професионални интереси

чуждестранни сортове хмел; европейски и български сортове пивоварен ечемик;производство на пивна мъст; кизелгурова и мембранна филтрация на пивото; колоидна стабилност на пивото и методи за нейното предвиждане; пивото като хранителна и здравословна напитка, методи за анализ и контрол, качество и безопасност на храни и напитки

Владеене на чужди езици: чешки, английски, френски, руски

 

Компютърна грамотност: работи с програмите Word, Excel, Power Point и други

 

Членство в професионални организации

Член на Управителния съвет на Съюза по хранителна промишленост

Член на Съюза на пивоварите в България

Член на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

 

Членство в международни организации

1995-2003: Член на Комитета по анализите, Европейска пивоварна конвенция (EBC)

2000-2003: Вицепрезидент на подкомитет „Пиво”, ЕВС

2001-2003: Президент на Подкомитет „Чувствителни протеини и студен алкохолен тест”, ЕВС

2002-2005: Национално контактно лице по Приоритет 5 "Качество и безопасност на храните", 6РП на ЕС

2003-2006: Представител на България в Програмния Комитет по Приоритет 5 "Качество и безопасност на храните"

 

Публикации

160 научни публикации и доклади, 9 обзорни и научно-популярни статии

 

Цитирани научни трудове

Повече от 120 цитирания в научни публикации в САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Чехия, Швейцария, Китай, Австралия, България

 

Научно-изследователски и внедрителски проекти

160 изследователски и внедрителски задачи и проекти в областта на пивоварната технология и храните, в т.ч. 10 международни проекта, основно по линия на Европейската пивоварна конвенция

 

Патенти за изобретения

20 в областта на пивоварната технология и техника, апарати за анализ на напитки, стабилизиращи средства

 

Участие в редакционни съвети

от 2001: списание „Хранително-вкусова промишленост”

от 2007: списание Bulgarian Journal of Agricultural Sciences

от 2012: списание Kvasn? Pr?mysl

 

Преподавателска дейност

1999-2003: Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий", Център за обучение София, "Технология на слада и пивото", "Технология на виното и високоалкохолните напитки"

2006-2011: Земеделски колеж, Пловдив, „Технология на алкохолните напитки”, „Технологии на вината”, „Технологично обзавеждане в хранително-вкусовата промишленост”

2012: Лесотехнически университет, София, „Преработка и съхранение на земеделски продукти”

 

Награди

2009: Почетен знак на ССА за принос в развитието на аграрната наука

2009: Златна значка на Федерацията на научно-техническите съюзи


 
Институти

- Институт по царевицата, Кнежа

- Институт по фуражните култури, Плевен

- Институт по рибни ресурси, Варна

- Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив

- Институт по растителни генетични ресурси "К. Малков", Садово

- Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София

- Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

- Институт по полски култури, Чирпан

- Институт по овощарство, Пловдив

- Институт по мелиорации и механизация, София

- Институт по лозарство и винарство, Плевен

- Институт за изследване и развитие на храните

- Институт по криобиология и хранителни технологии, София

- Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, Русе

- Институт по земеделие, Кюстендил

- Институт по земеделие, Карнобат

- Институт по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив

- Институт по тютюна и тютюневите изделия, Пловдив

- Институт по животновъдни науки, Костинброд

- Институт по аграрна икономика, София

- Земеделски институт, Шумен

- Земеделски институт, Стара Загора

- Институт по розата и етеричномаслените култури, Казанлък

- Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево

- Агробиоинститут, София

- Институт за защита на растенията - Костинброд

- Институт по декоративните растения - София