Меню

Институтът по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, обявява конкурс за зае¬мане на академична длъжност главен асистент по научна специалност „Органична химия“, професионално направление 4.2. Химически науки, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в отдел „Човешки ресурси“, тел. 032/67-23-64.
Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 71 от 13.09.2016 г.

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!