Меню

WP 20180202 11 06 04 Pro1111През 2017 г, учените от Института по овощарство – Пловдив са работили по 14 проекта: - 8 финасирани от ССА, 6 - към МОН, в т.ч: 1 проект в конкурсна сесия „Млади учени“, 2 - към „Фундаментални научни изследвания“ и 3 бр. по линията на двустранно сътрудничество. Това стана ясно на годишния отчет на института, на който присъства председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов..
Директорът на института проф. дн Стефан Гандев заяви, че производството на сертифициран овощен посадъчен материал е бъдещето печелившо производство в овощарството.
Той представи насоките за развитие на института за 2018 г. като припомни, че през 2018 г. институтът ще бъде домакин на Третия международен симпозиум „Диви родственици на градинарските култури“, организиран под егидата на Международната организация по градинарски науки ( ISHS).
Основните направления в научноизследователската работа са насочени към оценка и управление на нови генетични ресурси при основните овощни култури, оценка на селекционен материал и селекция на нови сортове, притежаващи устойчивост към биотични и абиотични стресови фактори.
Разработват се и съвременни технологични решения за производство на ябълки, както и технологични подходи за оптимизиране производството на овощен посадъчен материал. Въвеждат се биологични подходи при размножаването и отглеждането на орехи, праскови, кайсии и сливи.
Отделя се специално внимание на биологичния контрол на икономически важните неприятели с използването на диспенсери. С оглед задълбочаващия се воден недостиг се провежда проследяване на пространственото-времевото разпределение на водата в активния почвен обем на овощните растения, с цел повишаване на икономическата ефективност, икономия на водата и опазване на околната среда.
Провеждат се изследвания в опитни и производствени насаждения в страната за изясняване етиологията и факторите, благоприятващи възникването и развитието на патологичния процес, водещ до преждевременното загиване на овощните дървета.
По линия на двустранните сътрудничества се разработват съвместни изследвания за контрол на ключови неприятели и размножаване на ценни дървета и храсти с медицинско предназначение.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!