Меню

774bdee4-bbcc-4f5c-9369-d31fdcc3c3aeПредседателят на Селскостопанска академия (ССА) проф. д-р Васил Николов се срещна с изпълнителния директор на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) доц. д-р Младен Младенов. Те обсъдиха възможностите за по-тясно сътрудничество между двете институции, чиято обща цел е подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания–съвети в земеделието–земеделски бизнес” за повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските стопани.
Провеждането на съвместни информационно –обучителни събития стартира през 2011 г. и ежегодно на тях присъстват над 3000 фермери. Лектори на събитията са водещи български учени в областта на земеделието. Правят се и демонстрации във ферми и стопанства, което е особено полезно за земеделските производители. Обученията се провеждат основно в направленията растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика и биологично производство. Особено внимание се обръща на селскостопански практики на равнище стопанство, свързани с мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологичното разнообразие и опазването на водите, развитие на устойчиво земеделие чрез внедряване на иновации.
Ръководителите изразиха и мнение, че ще продължат добрата практика за провеждане на съвместните информационни събития. Проф. Николов посочи, че НССЗ може да помогне на Академията в представянето и внедряването на новите й научни продукти сред земеделските производители.Доц. Д-р Младен Младенов подчерта, че една от възможностите е да се работи съвместно и по подмярка 16.1. „Подкрепа за формиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейско партньорство за иновации“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за повишаване на производителността в стопанствата и ефективно използване на ресурсите, за разширяване на пазарните възможности, опазване от вредното въздействие на водите в земеделските земи. Основната цел на Националната служба за съвети в земеделието и Селскостопанска академия е земеделската наука да се превърне в мощен фактор за модернизация на земеделското производството.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!