Меню

16832183 1840887776199235 6607931482569698357 n3Ръководството на Селскостопанска академия- председателят на проф. Иван Пачев и заместник председателят проф. Христо Даскалов връчи удостоверения за заемане академични длъжности доцент и професор доцент. Тържествената церемония се състоя в рамките на Международната селскостопанска изложба „Агра 2016”.
Новохабилитираните са професори са проф. Иванка Каменова от Агробио институт, София, проф. д-р Мирослав Иванов от Института по лозарство и винарство - Плевен, проф. д-р Ивелина Николова и проф. д-р Вилиана Василева от Институт по фуражни култури - Плевен и проф. д-р Хриска Ботева от Институт по зеленчуковите култури – „Марица“.
Заели академичната длъжност доцент са доц. д-р Виктор Колчаков от Института по почвознание, агротехнология и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, доц. д-р Милена Рускова от Института по изследване и развитие на храните, Пловдив, доц. д-р Златина Ур от Института по растителни и генетични ресурси – Садово, доц. д-р Пламен Серафимов и д-р Валентин Косев от Института по фуражни култури – Плевен.

 

16831063 1840887916199221 8805406602658189055 n4

16864074 1840887979532548 8736017852342219440 n1

nagrad1 Селскостопанска академия спечели 4 награди в традиционния конкурс за иновации на международната селскостопанска изложба „Агра 2017“. В него участват общо 44 продукти и разработки, на 32 фирми и научни институти.
Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово е награден за новия български сорт обикновена зимна пшеница „Гинра“. Той съчетава висока устойчивост на болести и голям потенциал за добив. Това води до снижаване на себестойността и по-добри икономически резултати.
С награда е отличен и друг сорт на института, сусам сорт „Невена“, който е подходящ за механизирано отглеждане и дава ново бъдеще на сусама в България.
Удостоен с отличие е новият продукт „ Сух кисел с инстантно брашно от ябълкови пресовки и пшеничен грис“ на Института по изследване и развитие на храните – Пловдив. Той представлява сух кисел с инстантно брашно от екструдирана смес (ябълкови пресовки и пшеничен грис), захар, сухо мляко и канела. Брашното е получено при екструдиране на ябълкови пресовки, отделени при производството на ябълков сок. Използваната технология е практически приложима за всички предприятия от преработвателната индустрия в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

Института по земеделие – Кюстендил получава приз за създадената „Технология за биологично производство на малини“. Иновацията е разработена за първи път в България. Прилага се при сортовете „Виламат“ и „Люлин“. Използват се екологично чисти методи и средства за контрол на вредителите преди създаване на насажденията. Намалява се пръскането с биофунгициди и инсектициди. Получаваме висококачествена биологична плодова продукция полезна за здравето на хората и с висока норма на рентабилност- 234%.
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светля Янчева връчи четири награди в конкурса за иновации. „Инициативните, предприемчивите и бизнес ориентираните в селското стопанство ще могат да гарантират бъдещето и достойното му място в европейската обща селскостопанска наука", каза тя
Председателят на ССА награди двама участника в конкурса за иновации.
В „Конкурса за иновации” участваха иновационни продукти и разработки в областта на селското стопанство, които се представят за първи път на АГРА и показват действителни иновации или оригинални подобрения и могат да бъдат разглеждани като прогрес в съответната област. Селскостопанска академия участва общо с 19 новости, които спомагат за развитие на земеделието.nagradi4nagradi3

nagrad2

2 Селскостопанска академия се представя с 19 иновации на Международната селскостопанска изложба „Агра 2017“, които ще участват в традиционния конкурс по „Иновации в селското стопанство“. Това заяви председателят на Научната институция, проф. Иван Пачев, на пресконференция по повод откриването на Международната селскостопанска изложба „Агра -2017“, в Международния панаир Пловдив. „Научните институти към Селскостопанска академия са водещите в иновациите в областта на селското стопанство в България“, каза още той.
По време на Международната селскостопанска изложба „Агра 2017“ земеделските производители и любителите земеделци ще могат да се запознаят с нови сортове създадени от учените на Селскостопанска академия. Проф. Иван Пачев съобщи, че се е повишил интересът към българските сортове, не само от българските производители, а и от чуждестранните. Той даде за пример даде големият процент български сортове грозде, отглеждани в Румъния, Молдова и Украйна.
Земеделски производители и любители земеделци могат да открият семена и посадъчен материал и на автентични и на нови български сортове. Учени от всички структури на Академията са на разположение за въпроси на бизнеса, фермери и любители земеделци.

Това е 20-ото участие на Селскостопанската академия в изложбата “Агра”. Научната институция участва в изложбата от 1996 г. В палата 6 на Международния панаир Пловдив, са разположени щандовете на 25 института, 19 опитни станции и Националния земеделски музей.
През последните 5 години Селскостопанската академия е получила сертификат за 160 нови сорта.

По време на форума Академията организира и две кръгли маси.
Първата е на тема: ,,Агроекологично райониране на основните култури и изискване на сортовете“ - начало 13 часа на 23.02.2017 г.(четвъртък) в зала 1, палата № 6 на Международния панаир Пловдив.
На следващия ден ще се дискутира ,,Състояние и проблеми на животновъдството“, от 13 ч., в зала 1, палата № 6.

Програма кръгли маси

13.00-17.00
Кръгла маса: ,,Агроекологично райониране на основните култури и изискване на сортовете“.
Ечемикът в България – състояние и перспективи. Нови сортове ечемик българска селекция. Проф. д-р Дарина Вълчева, Институт по земеделие, Карнобат;
Агроекологично райониране на обикновената зимна пшеницата и изискване на сортовете, създадени в Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“– Садово, Доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово;
Райониране на фъстъците и сусама - алтернативни култури и за големи равнинни площи, Доц. д-р Станислав Стаматов, ИРГР, Садово;
Агроекологично райониране на ръж и овес, Ас. д-р Евгения Вълчинова, ИРГР, Садово;
"Агроекологично райониране на овощни култури и сортове". Автори: проф. д-р В.Божкова, доц. дсн С.Гандев, проф. д-р А. Живондов, Институт по овощарство, Пловдив;
Агрономическа пригодност на земите в България за отглеждане на основни култури по агроекологични райони, доц. Венета Кръстева, проф. Божидар Георгиев, проф. Мартин Банов.
Оценка на пригодността на земеделските земи за ефективно стопанско и противоерозионно ползване, доц. Вихра Стойнова, проф. Светла Русева, проф. Илия Малинов, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Разпад на пчелните семейства: пестициди, патогени и съпътстващи стрес фактори, доц. д-р Ценко Въчев, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Място: зала 1 , палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

Кръгла маса: ,, Състояние и проблеми на животновъдството“.
Съвременни тенденции в развъждането на едри и дребни преживни селскостопански животни у нас, Проф.дн Живко Кръстанов, Земеделски институт, град Стара Загора;
Ефективно хранене на преживните животни - принципи и съвременно разбиране, Проф. д-р Мариана Петкова, Институт по животновъдни науки, Костинброд
Състояние и проблеми на биволовъдството, Доц.д-р Пенчо Пенчев, ЗИ, Шумен;
Изследвания и устойчиво управление на морски нерибни ресурси в Черно море с екологично и икономическо значение" - Доц. д-р Елица Петрова – Павлова, Институт по рибни ресурси-Варна.
Значение и перспективи на породи овце, отглеждани в Югоизточна България, Доц д-р Маргарит Илиев, ИЗ, Карнобат;
Състояние и проблеми на овцевъдството и машинното доене на овце в Р. България, Доц. д-р Христо Събков, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Място: зала 1 , палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

5jpg

4 agra

IO

1 BJAS

Може да се запознаете с новaта уеб базирана платформа на научните списания на Селскостопанска академия, издавани в Института по аграрна икономика. Целият процес по подготовката на броевете ще се извършва в онлайн режим. Това ще улесни комуникацията между автори, рецензенти и редактори.

Списанията имат и нови паралелни заглавия на английски, с което ще се представят в глобалната информационна среда:

Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) - http://journal.agrojournal.org
Растениевъдни науки / Bulgarian Journal of Crop Science (BJCS) - http://cropscience-bg.org
Животновъдни науки / Bulgarian Journal of Animal Husbandry (BJAH) - http://animalscience-bg.org
Почвознание, агрохимия и екология / Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology (BJSSAE) - http://soilscience-bg.org
Икономика и управление на селското стопанство / Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management (BJAEM) - http://journal.jaem.info

Изданията ще излизат в режим на свободен достъп (open access), при който пълният текст на статиите ще е свободно достъпен за всички потребители. Това ще повиши видимостта на публикациите и ще увеличи популярността на научните достижения на учените от Селскостопанската академия.

Осъвременяването на научните списания налага и повишаване на изискванията към качеството на публикациите. Това е пътят за включването на изданията в най-престижните в света наукометрични системи Web of Science и Scopus, както и евентуалното получаване на импакт фактор в бъдеще.

 

 

 

5 BJAEM

4 PAE

3 JN

2 RN

prof.Pachev11Със заповед на премиера за председател на Селскостопанска академия е назначен проф. Иван Пачев.
Проф. Тотка Трифонова, която до момента заемаше този пост подаде оставка.
Проф. Пачев е роден на 24 март 1956 година в с. Торос, Ловешка област. Завършил е Харковски Национален Аграрен Университет “В. В. Докучаев”, Украйна, Факултет Почвознание и Aгрохимия, специалност „Почвознание и агрохимия“.
От 1986 г. до 2013 г. е научен сътрудник по почвознание и агрохимия в Института по фуражните култури – Плевен.
От май 2013 г. е директор на Института по лозарство и винарство, Плевен, който е част от структурата на Селскостопанска академия.
Има специализация по почвознание и опазване плодородието на почвата от Московски Държавен Университет. Участвал е в 4 международни и 18 бьлгарски научни проекта с общо 32 научни задачи, като на повече от тях е бил ръководител.
Той има написани 97 научни труда в областта на селското стопанство, от които 81 отпечатани след защита на дисертация. 27 научни труда по химия на органичното вещество и 11 под печат. Има издадени две монографии в областта почвеното органично вещество.
Владее руски, полски и английски.

sg1Селскостопанска академия отчита повишаване на интереса към българските сортове семена. През последните години на пазара все по-голям дял заемат и родните плодове и зеленчуци. В момента половината от предлаганата продукция в търговската мрежа е наше производство, докато само преди 2-3 години съотношението беше 80% към 20% в полза на чуждата селекция.

Новите сортове и хибриди зарзават се създават основно в Института по зеленчукови култури ”Марица“ в Пловдив. Наблюдава се все по-голямо търсене на старите местни сортове, които се отличават с традиционните за българите вкусови качества. Пример за това са доматите „Розово сърце“. Земеделските стопани започнаха да търсят семена са разсад още през 2014 г, когато сортът се изпитваше в ИАСАС. Година по-късно, когато селекцията беше призната, бяха произведени 8 пъти повече семена, които се оказаха недостатъчни. През 2016 г. производството беше увеличено с още 50%.

Българските сортове пипер остават едни от най-качествените и търсени от потребителите. Само за последната година семената за разсад от „Куртовска капия 1“ са увеличени с 12%, а при „Букетен 50“ – с близо 50%.

Търсенето на български сортове грах и фасул се възстанови през периода 2015-2016г . Отглеждат се както старите, така и новите сортове грах „Марси“ и фасул „Пагане“, „Тангра“ и „Еврос“.

Прословутото късно зеле „Кьосе“ и „Балкан“, въпреки чуждата конкуренция, остават най-добрите и предпочитани от родните производители и потребители. Същото се отнася за пъпешите „Хибрид 1“ и „Хибрид 15“. За последните две години всички произведени семена са продадени и се оказват недостатъчни спрямо търсенето.

При лука най-предпочитан е „Асеновградска каба“, чието семепроизводство е възстановено. При празия лук основен сорт за страната остава „Старозагорски 72“.


На „Агра 2017“ Селскостопанска академия ще предлага семена и посадъчен материал на нови и автентични български сортове. На изложението Институтът по зеленчукови култури „Марица“ ще предложи на фермерите и любителите земеделци семена домати, пипер, краставици, пъпеши, бяло главесто зеле, броколи, градински фасул и праз.

Страница 1 от 56

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!