img

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ ПОМОРИЕ

8200 Поморие Местност „Крутиря“ п.к. 31 +35959632149; e-mail: osz_pomorie@abv.bg

Опитната станция по земеделие в Поморие, Държавно предприятие към ССА, е основана през
1949 г. като Опитна станция по южни култури. Изследователската дейност до 1961 г. е насочена
към проучване на възможностите за отглеждане на южните видове смокиня, нар, райска ябълка,
дафин и някои субтропични култури като лимон, портокал, мандарина. Отчитайки особеностите
на по-умерения климат, на границата на която се намира нашата страна, тематиката се променя и
през 1960 г. предмет на научноизследователската дейност са култури, типични за умерения климат,
а именно бадем, кайсия, праскова.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Създадени са два отдела: овощарство и лозарство.
В областта на овощарството се разкриват три направления: селекция, технология на отглеждане
и растителна защита.
В областта на лозарството: технологии и резитби за отглеждане на десертни и винени сортове
лози.
От 1969 г. започва многостранна научноизследователска работа с бадемовата култура, в резул-
тат на която се създават редица български сортове: „Аспарух”, „Поморие”, „Юбилей”, „Старт”,
„Привет”, „Черноморски”.
През 1989 г. дейността на Станцията се разширява чрез присъединяване на Опитната станция
по южни култури в гр.Царево и Опитната станция по прасковата в Сливен.
Започва мащабна научноизследователска дейност по прасковата с направление селекция и тех-
нология за отглеждане и в областта на южните видове – актинидия, райска ябълка, нар и дафин.
Днес ОСЗ в Поморие работи в областта на селекцията и интродукцията на бадемовата култура
и технологии за отглеждане на някои южни видове като актинидия, нар, райска ябълка за условията
на Южното Черноморие.

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ
ОСТНЗ в Поморие съхранява, изучава и управлява единствения генофонд в страната от бадем и
южни овощни видове нар, смокиня, райска ябълка, дафин, фисташка и актинидия.
 Сертифициран овощен посадъчен материал от бадем, праскова, нар, райска ябълка и смокиня;
 Агрохимичната лаборатория прави почвени анализи.
 Организира курсове за резитба и обучение на овощари и лозари и дава консултации по създа-
ване и отглеждане на насаждения с бадем и праскова;
 Провежда открити дни по актуални проблеми на овощарството.