img

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ПОЛИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК

4407 с. Ивайло, област Пазарджик +35934486355; +359887567782; е-mail:rc_pazardjik@abv.bg

Създадена през 1947 г. като Опитно поле за нуждите на язовир Тополница Станцията
изминава дълъг път на развитие с различни етапи на преструктуриране със запазени и
допълвани направления по които се работи. От Опитна станция по поливно земеделие /
ОСПЗ/ през Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство /ОССС/, Окръжен
център за инженерно внедрителска дейност /ОЦИВД/, Комплексна опитна станция /КОС/,
Институт по памука и твърдата пшеница – териториално звено Пазарджик /ИПТП-ТЗ Па-
зарджик/, Регионален център за научно-приложно обслужване в Пазарджик /РЦНПО/ до
Опитна станция по поливно земеделие Държавно предприятие /ОСПЗ- Пазарджик ДП/.
През своята 70-годишна история Опитната станция в Пазарджик се утвърждава като
авторитетно звено за комплексно решаване на проблемите, свързани с производството на
основните за Западната част на Горна Тракия култури.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Научноизследователската, консултанската и приложната дейност на ОСПЗ е насоче-
на към съхранение и развитие на генетичните ресурси от полски култури и пипер; усъ-
вършенстване на агротехниката на отглеждането им и изграждането на подходящи се-
итбообръщения при използване на отпадъчната растителна маса като органичен тор с
цел увеличаване приходите в отрасъла; съхранение и развитие на растителни генетични
ресурси и организиране на нов тип земеделие в съответствие с изискванията на вътреш-
ния и външния пазар; информация, подпомагаща вземане на решение за ефективно упра-
вление на ресурсите; системи за оптимизация на отглеждането и оптимизация на изявата
на генетичния потенциал.
Изследователските приоритети по технологията на полските култури
при напояване през последните години са насочени към:
 Създаване на енергоспестяващи технологии чрез оптимизиране на основните ин-
тензивни фактори
 Търсене на най-ефективните обработка на почвата;торене; борба срещу плевелите и
напояване при културите, включени в сеитбообръщението
 Изследване на системата от агротехнически мероприятия за ефективно преминава-
не към екологично земеделие – при използване на отпадъчната биомаса като органичен
тор и механичните обработки на почвата като средство за борба с вредителите
 Изучаване на физичните и механични промени в почвата при прилаганите системи
на земеделие. Проучване реакцията на културите и плевелната фитоценоза под влияние
на предшественика, видовете обработки на почвата и нарушения режим на напояване.
 Проучване на елементи от интегрираната борба срещу плевелите при културите,
включени в полско сеитбообръщение. Използване на хербициди извън вегетацията накултурите. Установяване фититоксичност-
та на някои почвени хербициди и възмож-
ността за тяхното редуцирано прилагане.
 Усъвършенствуване на сортовата
структора на по-разпространените видове
култури и техните специфични изисквания
за гъстота на посева,торене, борба срещу
плевелите, възможност за нарушаване на
поливния им режим.
 Демонстриране биологичните и сто-
пански качества на търсените в района
български сортове и хибриди и създаване
на мост между института и производителя

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ
 Предлага актуална информация за необходимата агротехника при отглеждане на
културите в региона.
 Произвежда висококачествени семена без генетически и механични примеси от
полските култури - пшеница, ечемик, тритикале, грах, соя,които са адаптирани към усло-
вията на района и не се налага дълъг транспорт или са с малък коефициент на размножа-
ване, но с голяма пространствена изолация –царевица, ориз, пипер.
 Сортоподдържане на звената при пшеница, ечемик, грах и соя са по договор с ин-
ститута, собственик на сорта – ОИР; СИП I г.; ПР и ПБ семена.
 Семепроизводство на Б и С I от пшеница „Садово 1” , „Кристи”и “Еола“, ечемик
„Обзор”, тритикале „Колорит” („Вихрен”), соя „Роса” и царевица Кн 613 и Кн 509, пипер
Ивайловска капия
 Стокова продукция от житни, слънчоглед,царевица,пипер – отглеждани при необ-
ходимост за сеитбообръщение или пространствена изолация
 Консултации, семинари, курсове, открити дни и информационни материали по
всички въпроси на агротехниката при полските култури с напояване
 Сортоподдържането и семепроизводстото се извършват от професионалисти при
стриктно спазване на Закона за посевния и посадъчния материал с пълно запазване гене-
тическата същност на сорта /хибрида/

Извършва:
 Научно-изследователска
 Научно-приложна
 Консултантска дейност
Произвежда:
 Базови семена от сортове пшеница, ечемик, тритикале и соя.