Красимира Костадинова Танева

12.06.2019 - 04.07.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на сортимент от генотипове твърда пшеница и тетраплоидни родствени видове по показатели свързани с качеството на зърното”, разработен от ас. Красимира Костадинова Танева за придоб...

Прегледай

Рангел Георгиев Драгов

07.06.2019 - 28.06.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: “Генетико-селекционни изследвания на количествени признаци свързани с продуктивността при твърдата пшеница (triticum durum desf.)” разработен от задочния докторант Рангел Георгиев Драгов за пр...

Прегледай

Валентина Тодорова Димитрова

07.06.2019 - 28.06.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Селекционно - генетични изследвания при памука за подобряване на продуктивността и качеството на влакното”, разработен от ас. Валентина Тодорова Димитрова за придобиване на образователната и н...

Прегледай

Недка Димова Димова

07.05.2019 - 29.05.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Възможности за подобряване продуктивността на овце от различни направления”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Недка Димова Димова по докторска програма „Овцевъдство и козев...

Прегледай

Мария Мариановна Момчилова

08.02.2019 - 01.03.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Възможности за получаване на месо-зеленчукови консерви с функционални свойства”, разработен от задочния докторант Мария Мариановна Момчилова по докторска програма „Технология на плодовите и зел...

Прегледай