Мирослав Пламенов Иванов

07.11.2019 - 28.11.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на комплекс от агротехнически решения за зърнени култури при поливни условия”, разработен от задочния докторант Мирослав Пламенов Иванов по докторска програма „Общо земеделие”, профес...

Прегледай

Николай Тодоров Иванов

06.11.2019 - 03.12.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Повишаване на ефективността при производството на агнешко месо“, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Николай Тодоров Иванов, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма...

Прегледай

Иван Димитров Механджийски

24.10.2019 - 22.11.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Генетична и средова вариабилност на индивидуалната коагулационна способност на млякото при крави от породата Българско родопско говедо“, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Ива...

Прегледай

Мария Едуардова Петрова

23.10.2019 - 13.11.2019 ОНС Доктор

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: ”Идентифициране и оценка на екотипове от род Festuca”, разработен от задочен докторант ас. Мария Едуардова Петрова за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроиз...

Прегледай

Васил Стоянов Василев

17.10.2019 - 12.11.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Подобряване характеристиките на торовата постеля чрез прилагане на бактериално-ензимни биостимулатори и адсорбенти в животновъдни ферми – овцевъдни, говедовъдни и птицевъдни“, разработен от док...

Прегледай

Мариан Петров Пашев

15.10.2019 - 06.11.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на някои иновативни органични торове, приложими за агроекологично плодопроизводство при сливовия сорт Стенлей”, разработен от редовния докторант Мариан Петров Пашев, за присъждане на ОНС...

Прегледай

Мариета Костадинова Нешева

04.10.2019 - 30.10.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Унаследяване на признаци свързани с биологични и стопански качества в три кайсиеви хибридни семейства”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Мариета Костадинова Нешева за присъжд...

Прегледай

Мила Градева Русанова

16.09.2019 - 16.10.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ Характеризиране на биоразнообразието на аборигенни дрожди и ендофитни гъби и проучване на ефекта от ферментация на отпадни води от производство на розово масло.”, разработен от докторант на са...

Прегледай