Деница Данева Христова

19.11.2019 - 16.12.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Актуализиране на някои елементи от технологията за производство на сливови плодове”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Деница Данева Христова, за присъждане на ОНС „доктор” по...

Прегледай