Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

08.10.2019 - 08.12.2019 Главен асистент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за главен асистент по: професионалн...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие

08.10.2019 - 08.12.2019 Главен асистент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжнос...

Прегледай

Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе

04.10.2019 - 04.12.2019 Главен асистент

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, към Селскостопанска академия – София, обявява два конкурса за академична длъжност „глав...

Прегледай

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

17.09.2019 - 17.11.2019 Главен асистент

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за следните академични длъжн...

Прегледай

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София

13.09.2019 - 13.11.2019 Главен асистент

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане ...

Прегледай

Институт по овощарство - Пловдив

20.08.2019 - 20.10.2019 Главен асистент

Институтът по овощарство - Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в про...

Прегледай

Институт по земеделие – Карнобат

16.08.2019 - 16.10.2019 Главен асистент

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия –София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” в професионално на...

Прегледай

Институт по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив

09.08.2019 - 09.10.2019 Главен асистент

Институтът по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в професионално направление ...

Прегледай